facebooktwittermail

Svenska växthusgasutsläpp ökar

Ambitionsnivån måste höjas, utvecklingen går åt fel håll.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

SCBs senaste kvartalsredovisning av Sveriges utsläpp av växthusgaser presenterades den 31 januari. Det är en bitvis deprimerande läsning. Statistiken, som gäller tredje kvartalet 2017, visar att Sveriges produktionsbaserade utsläpp ökar.

Ökningen av utsläpp står i kontrast mot Sveriges nationella såväl som internationella ambitioner och åtaganden. Totalt ökade de produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016.

Näringskategorin jordbruk, skogsbruk och fiske uppvisar marginellt ökande utsläpp (0,1 procent), jämfört med tredje kvartalet 2016. Sektorn står för 15 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. 90 procent av sektorns utsläpp kommer från jordbruket samtidigt som skogsbruket står för drygt 70 procent av förädlingsvärdet i sektorn. Förädlingsvärdet minskade under kvartalet med 1 procent jämfört med samma period året innan.

Transportbranschen (det vill säga transporter minus privata vägtransporter av alla fordonsslag samt övriga branschers vägtransporter av alla fordonsslag) står för 23 procent av Sveriges totala utsläpp. Utsläppen kommer enligt SCB till största delen från utrikes sjöfart, men ökningen, som uppgick till 4,3 procent tredje kvartalet, "syns både för flyg, sjöfart och landburna transporter".

Delvis kan ökningen förklaras med internationell bunkring av flyg- och fartygsbränsle. Utsläpp från internationell bunkring påverkar förstås klimatet men utsläppen ska inte räknas med i Sveriges åtagande för utsläppsminskningar.

Hushållens utsläpp kommer till stor del från biltransporter. Hushållens utsläpp, inklusive ideella organisationer, minskade med drygt 2 procent för tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2016. En förklaring är en minskad användning av fossila bränslen och ökad användning av biobränsle. Utsläppen av växthusgaser från hushåll och ideella föreningar utgör 15 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi.

Den senaste kvartalsvisa statistiken från SCB väcker oro. Även om SCBs siffror inte rakt av kan användas till att uttala sig om huruvida Sverige klarar utsläppsmålen eller ej ger de en bra fingervisning. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida: "Oavsett hur beräkningarna görs måste utsläppen minska".

För att nå mål uppsatta i Paris eller av Sveriges riksdag behöver utsläppen minska betydligt snabbare än i dag. Sedan 2010 har utsläppen minskat, men ambitionsnivån behöver höjas. Ju längre vi skjuter insatser framför oss desto kraftfullare åtgärder behövs så småningom. En ökning av utsläppen med 1,8 procent är helt enkelt inte gott nog.

Markus Larsson, Jonas Schauman, Salvador Perez

Fores klimat- och miljöprogram

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande