facebooktwittermail

Forskargrupp vill prioritera Eko-produktion

I en ny forskningsrapport rekommenderar flera europeiska forskare att EU-parlamentet ska prioritera en rad ekologiska produktionsmetoder. Om parlamentet ger gehör för förslaget kan det även få påverkan på det konventionella lantbruket.

FOTO: DAN BURCH/ALEX CENTRELLA

Slutsatsen presenteras i ett nytt pressmeddelande från SLU, som belyser fördelarna med ekologiskt lantbruk.

I pressmeddelandet hänvisar Sveriges lantbruksuniversitet till en ny europeisk rapport som en rad forskare, bland annat från SLU, har tagits fram på uppdrag av ett utskott inom EU-parlamentet.

Hälsofördelar

I sin rapport listar forskarna en rad hälsofördelar med de produktionsmetoder som praktiseras inom ekologiskt lantbruk. Bland annat lyfter rapportförfattarna fram fokuseringen på djurhälsa och den restriktiva användningen av antibiotika i ekologisk köttproduktion. Enligt forskarna leder det sistnämnda till minskad risk för antibiotikaresistens, vilket är viktigt att förhindra eftersom det utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan, skriver SLU.

Däremot drar ämnesexperterna samtidigt slutsatsen att det är små skillnader mellan produktionsformerna när det kommer till innehållet av näringsämnen i konventionellt respektive ekologiskt framställd mat.

Kan få påverkan

Forskarassistent Axel Mie vid SLU och Karolinska Institutet koordinerade arbetet och han är tydlig i sina slutsatser. Han är övertygad om att flera metoder inom ekologiskt lantbruk ger klara hälsofördelar för människan, och lyfter särskilt fram den ringa användningen av bekämpningsmedel och antibiotika.

Han tycker därför inte bara att beslutsfattarna bör uppmuntra användningen av sådana metoder, utan tycker även att de ska verka för att metoderna introduceras i det konventionella lantbruket, skriver SLU i sitt pressmeddelande.

I rapporten betonar forskarna särskilt att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

"Exponeringen för vissa kemiska bekämpningsmedel tycks vara högre i Europa än i USA, där tre större forskningsstudier har dokumenterat att barns hjärnfunktioner blivit nedsatta om modern under graviditeten utsatts för förhöjda halter av kemiska bekämpningsmedel" säger professor Phillippe Grandjean från Syddansk Universitet, som är medförfattare i studien.

För den som är intresserad finns rapporten tillhänglig i sin helhet i länken nedan: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf