facebooktwittermail

Rottneros flaggar för effektiviseringar

Rottneros vd Lennart Eberleh är inte nöjd med kostnadsutvecklingen och flaggar därför för effektiviseringar framöver.

Under det tredje kvartalet ökade Rottneros produktion med 12 procent till 102 500 ton.

"Detta trots det årliga underhållsstoppet i Rottneros bruk. Det bekräftar att vi gradvis förflyttar oss mot högre produktionsvolymer. Det finns potential att öka tillgängligheten i våra bruk ytterligare framöver", skriver Lennart Eberleh i delårsrapporten.

Kvartalets rörelseresultat minskade med 2 miljoner kronor till 44 miljoner kronor och hölls tillbaka av vissa händelser av oplanerad karaktär.

Satsningarna vid Vallviks Bruk för att säkerställa kapacitetsutnyttjandet medförde högre fasta kostnader. Resultatet tyngdes också av ett elmotorhaveri på sliplinjen i Rottneros Bruk, vilket medförde något reducerad produktionsfart samt vissa oplanerade kostnader.

Normala kostnader

Rottneros Bruk årliga underhållsstopp i september och Vallviks stopp i början av det fjärde kvartalet löpte dock planenligt. Kostnaderna för stoppen var i linje med bolagets prognoser, det vill säga 10 respektive 55 miljoner kronor.

Lennart Eberleh uppger vidare att marknaden är fortsatt gynnsam med en bra balans mellan utbud och efterfrågan.

"Vi är därmed optimistiska inför det fjärde kvartalet. Dollarns försvagning mot kronan under sommaren har i viss mån vänt tillbaka under de senaste månaderna och har även motverkats av ett stigande massapris i dollar. Sammantaget är de yttre förutsättningarna bra för att skapa såväl lönsamhet som tillväxt för koncernen", skriver han.

Obligationslån

I augusti slutförde Rottneros finansieringen av sin strategiska handlingsplan, Agenda 500, genom emissionen av ett obligationslån om 400 miljoner kronor inom ett ramverk på 600 miljoner kronor.

"Därmed är våra expansionsinvesteringar under de kommande fyra åren finansierade fullt ut. Detta inom ramen för målsättningen att vi ska nå en produktionsvolym om minst 470 tusen ton vid utgången av 2021", uppger Lennart Eberleh.

LÄS OCKSÅ: Rottneros visar resultat på 49 miljoner

LÄS OCKSÅ: Rottneros vd lämnar bolaget

LÄS OCKSÅ: Mercedes X – när pickup blir livsstil

LÄS OCKSÅ: Stora skillnader i reparationskostnader