facebooktwittermail

Hög tid för politiskt fokus på svenska biodrivmedel

Potentialen för svensk produktion av biodrivmedel är stor men dåligt utnyttjad. En medveten energipolitik skulle göra stor skillnad, skriver Alarik Sandrup, Lantmännen.

Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef, menar att det finns en stor potential i den svenska produktionen av biodrivmedel. Men då krävs det en medveten energipolitik.
Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef, menar att det finns en stor potential i den svenska produktionen av biodrivmedel. Men då krävs det en medveten energipolitik. FOTO: LANTMÄNNEN

Svenskt jord- och skogsbruk har en enorm potential för att producera hållbara biodrivmedel, men tyvärr utnyttjas inte potentialen. I dag förbrukas 18 terawattimmar (TWh) biodrivmedel per år i svensk transportsektor, samtidigt som inhemsk produktion endast uppgår till 6 TWh.

Av dessa 6 exporteras dessutom drygt 1 TWh etanol från Lantmännen Agroetanol till Tyskland, eftersom politikerna där infört bättre styrmedel för klimateffektiva biodrivmedel.

Självförsörjningsgraden av biodrivmedel i Sverige är således väldigt låg, trots att vi har extremt goda förutsättningar för utökad biodrivmedelsproduktion. Den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” konstaterade att svensk hållbar råvara från jord, skog och avfall på kort sikt räcker till 30 TWh biodrivmedel.

Det är alltså hela fem gånger mer än vad som produceras i dag – och på sikt är potentialen ännu större.

De svenska förutsättningarna med stora mängder råvara, världsledande processindustri, kapitalstarka investerare, fordonsindustri med fokus på biodrivmedel och god erfarenhet av utfasning av fossil energi med fasta biobränslen gör att vi har en närmast världsunik chans att skapa tusentals jobb på landsbygden, minska utsläppen, producera proteinfoder och göra oss mindre importberoende av livsviktig transportenergi om vi ökar biodrivmedelsproduktionen.

Tyvärr har dock inhemsk produktion hämmats av en ryckig och felinriktad politik. Fokus måste nu ligga på att bevara och öka investeringar i och produktion av hållbara biodrivmedel i Sverige.

Politiken har varit för ensidigt fokuserad på att öka användningen av biodrivmedel, men när endast en tredjedel av biodrivmedlen är inhemskt producerade måste politikerna anpassa regelverk och styrmedel.

En viktig åtgärd är att se till att konkurrensförutsättningarna vad gäller styrmedel och miljöregler är desamma i Sverige som i andra länder och att samma miljökrav ställs på importen som för inhemsk produktion. Här råder ibland en stor skillnad.

Nu kan politikerna verkligen göra skillnad om de vill öka produktionen av hållbara biodrivmedel och se en ny industrigren växa fram. Lantmännen, som är Sveriges genom tiderna största biodrivmedelsproducent, och övriga svenska biodrivmedelsproducenter, vill omgående se ett ökat politisk fokus på inhemsk biodrivmedelproduktion.

Vi är redo för en konstruktiv dialog med politikerna och är övertygade om att vi kan skapa förutsättningar för en stor och världsledande biodrivmedelsindustri.

Alarik Sandrup

Näringspolitisk chef, Lantmännen