facebooktwittermail d

Viss oenighet kring rapport om mångfald

För första gången är skogsindustrins arbete när det gäller biologisk mångfald samlat i en rapport. På tisdagen presenterades den på Skogsnäringsveckan i Stockholm.

STOCKHOLM ATL
I den konstaterar Skogsindustrierna att naturvårdsarbetet i svenskt skogsbruk har nått vissa framgångar samtidigt som man står inför stora utmaningar och mycket är kvar att göra.

I rapporten redovisas både lagstadgade mål som skogsnäringens egna samt frivilliga miljömål och åtgärder samt en statusbedömning.

Alla arter ska fortleva


Målet är tydligt - skogen ska brukas så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva. Det ska göras genom att fortsätta utveckla den svenska modellen och föra dialog om kvalitet när det gäller naturhänsyn.

Enligt Mårten Larsson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna har man nått framgång i runt hälften av målen.

Men det råder viss oenighet. Skogsstyrelsen har underkänt 37 procent av avverkningarna för att de inte klarar de lägsta kravnivåerna när det gäller naturhänsyn.
Apropå det sa Skogsindustriernas Mårten Larsson:

- Som vi räknar är det mellan 75 och 90 procent av kvalitetsmålen som vi når när det gäller naturhänsyn.

Återkommande rapport


Tanken är att mångfaldsrapporten ska bli återkommande i Skogsindustriernas arbete med biologisk mångfald.

Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen tycker att rapporten är ett bra initiativ.

- Men det handlar nu om att nu få en samsyn på mätmetoden, menar hon.

Allt blir biotopskyddsområde


Mats Sandgren, vd på Sca Skog visade bilder på Sca:s skogsområde. Enligt honom riskerar all deras skog att bli biotopskyddsområde inom hundra år om naturskyddet utvecklas i samma riktning som det har gjort hittills.

- Dagens kriterier när det gäller nyckelbiotoper innebär en oerhörd storskalig omdaning av det svenska landskapet. Härje Rolfsson