facebooktwittermail d

Vindkraft på väg att bli viktig exportnäring

Med hjälp av elcertifikatsystemet har andelen förnybar el ökat snabbt, och till låg kostnad för konsumenten. Med nya stöd kan utbyggnaden fortsätta och elen från vindkraftverken kan med fördel exporteras, skriver Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Riksdagen beräknas den 21 oktober behandla regeringens proposition om stöd till förnybar el.

Detta stöd är sedan 2012 gemensamt med Norge. När regeringens förslag går igenom återstår 18 terawattimmar (TWh) ny förnybar elproduktion att bygga tillsammans med Norge för att nå målnivån 28,4 TWh fram till 2020. Marknaden avgör vilka energislag som byggs ut och i vilket land.

Förnybar el stöds av elcertifikatsystemet. Det gäller såväl vindkraft och biobränslebaserad el som solel och vattenkraft. Riksdagen fastställer en kvot på hur stor andel ny förnybar el som de som levererar el måste ha.

Anläggningar för ny förnybar produktion får stöd under de första 15 åren. Marknaden avgör hur stort stödet blir.

Detta stöd till förnybar elproduktion har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. År 2014 betalade de endast 2,8 öre per kilowattimme (kWh) för elcertifikaten. Samtidigt visar simuleringar från teknikkonsultföretaget Pöyry att elpriset hade varit cirka 5 öre högre om utbyggnaden inte hade skett.

År 2014 var ett rekordår för utbyggnad av vindkraft i Sverige, produktion på mer än 3 TWh byggdes. Om utbyggnaden skulle fortsätta i samma takt i 20 år så skulle vi få över 60 TWh el från vindkraften. Det är lika mycket som vi idag får från kärnkraften.

I dag är vindkraften det energislag som har störst potential att kunna byggas ut till lägsta möjliga kostnad. Sedan 2006 har vindkraften i Sverige ökat sin produktion från 1 till 11 TWh per år. Under första halvåret 2015 gick Sverige med en produktion på 8,5 TWh om Danmark i elproduktion med vindkraft.

Under de senaste 52 veckorna har Sverige exporterat 20 TWh el. Det skulle räcka till att ersätta all fossilanvändning inom trafiksektorn i Sverige, men istället har elen exporterats till våra grannländer.

Tack vare denna export har kolanvändningen i kraftproduktionen i Finland, Danmark, Polen och Tyskland begränsats. Om hela elexporten hade ersatt kolkraft hade den minskat koldioxidutsläppen på cirka 20 miljoner ton. Under 2013 släppte Sverige ut 54 miljoner ton.

Export av förnybar el är på väg att bli Sveriges nya exportnäring, som Sverige har allt att tjäna på. Enligt en ny studie från konsultföretaget Sweco visar sig nämligen framtidsscenariot med högst andel förnybar elproduktion i kombination med fler utlandsförbindelser vara det mest samhällsekonomiskt lönsamma alternativet för Sverige. Elexporten är nu värdemässigt i nivå med järnmalmsexporten.

Charlotte Unger,
vd Svensk Vindenergi