facebooktwittermail d

Vem har ansvaret för dieselutsläpp?

Hej Lisa!

Har en fråga som gäller ansvar/sanering vid till exempel utsläpp av diesel på mark som tillhör mig. Vem har ansvaret och vilken försäkring täcker detta? Är det skillnad på om det är en olycka eller skadegörelse?

ATL:s expert Lisa Kylenfelt svarar på frågor som rör juridik i lantbruks- och skogsbrukskontext.
ATL:s expert Lisa Kylenfelt svarar på frågor som rör juridik i lantbruks- och skogsbrukskontext.

Hej Christer!

I början av 70-talet började miljöproblem med föroreningar i mark och vatten till följd av industrier med mera att uppmärksammas på allvar i Sverige. Den då gällande lagstiftningen, 1969 års miljöskyddslag, reglerade främst hur man framöver skulle förebygga miljöföroreningar, men tydliga regler i fråga om vem som hade ansvaret för att ställa till rätta de föroreningar som redan hade uppstått infördes först 1999 genom den lagstiftning som numer gäller: miljöbalken.

Miljöbalkens regler på området anger att det i första hand är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att avhjälpa en förorening, det vill säga den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller företagit en åtgärd som har bidragit till en konstaterad föroreningsskada eller allvarlig miljöskada.

I andra hand, om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta avhjälpandet av skadan, är det dock du som fastighetsägare som är ansvarig för att avhjälpa skadan om du vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den. Om fastigheten är en privatbostadsfastighet ansvarar du endast om du känt till föroreningen.

En ägare till en lantbruksenhet kan alltså bli ansvarig för efterbehandlingen av markföroreningar även om hen vid köpet borde ha upptäckt föroreningarna. Fastighetsägares efterbehandlingsansvar gäller dock endast för fastigheter som förvärvats efter det att miljöbalken började gälla, det vill säga från och med den 1 januari 1999. Miljöbalken tar vidare enbart sikte på sådana föroreningsskador som uppstått i verksamheter som faktiskt pågått efter den 30 juni 1969.

Det händer att vi fastighetsrättsjurister får frågan inför en försäljning av en fastighet med misstänkt förorening om hur man kan avtala bort miljöbalkens regler om ansvar för sanering, men se det går inte! Däremot kan parterna fritt avtala om vem av dem som vid ett åläggande att sanera en fastighet med en konstaterad miljöförorening ska bära den faktiska kostnaden.

Eftersom miljöbalkens regler främst är konstruerade för att den som förorenat ett område ska avhjälpa skadan skulle jag säga att det spelar mindre roll i fråga om ansvar för återställande om det ursprungligen var en olycka eller skadegörelse. Dock ska det vid ansvar för sanering alltid ske en skälighetsbedömning i fråga om ansvarets omfattning. Vid den bedömningen ska omständigheter som om man enbart har bidragit till föroreningen i begränsad mån beaktas, vilka kan leda till att man endast åläggs att betala delar av saneringen.

De senaste årens vägledande rättsfall inom detta område talar för att det finns ett ganska långtgående fastighetsägaransvar, och att fastighetsägaren ibland även kan ses som verksamhetsutövare. Eftersom sanering av en förorenad fastighet ofta är förknippat med stora kostnader skulle jag säga att du gör bäst i att omgående bege dig till en jurist som är kunnig på området om du kan riskera ett saneringsföreläggande. Mycket reder man ut på egen hand, men kanske inte just detta.

Önskar dig lycka till Christer, tack för att du läser.