facebooktwittermail d

”Konsultera jurist innan avtalsskrivning om vindkraft”

Markägaren kan i vissa fall bli ansvarig för nedmontering och för återställande i samband med att vinkraftverk tas ner, skriver ATL:s juridiska expert Lisa Kylenfelt.

Hej, jag undrar vem som har ansvar för vindkraftverken när det är dags att skrota dom. Ägaren har ju naturligtvis gått i konkurs när det är dags, likt Think Pink och byggavfallet där kommunernas skattebetalare får ta kostnaden. Är det markägaren? Leif

Hej Leif! Tack för en intressant fråga. Att bygga större vindkraftverk anses som miljöfarlig verksamhet och därför kräver en sådan byggnation anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. I en sådan prövning undersöks om vindkraftverket kan tillåtas med hänsyn taget till bland annat inverkan på landskapet, skuggning eller buller. Mindre vindkraftverk är inte anmälnings- eller tillståndspliktiga, men omfattas ofta av krav på bygglov.

Om vi utgår från att frågan gäller större tillståndspliktiga vindkraftverk så bygger miljöbalken på grundtanken att det är den som bedriver verksamheten, det vill säga verksamhetsutövaren, som är skyldig att se till att nedmontering och efterbehandling genomförs. Att så verkligen blir fallet säkerställer man bäst genom att i själva tillståndet att bygga vindkraftverk även ange villkor angående vad som gäller när verket ska tas ur bruk. Tillstånd till vindkraftsverksamhet kan också villkoras med krav på att ekonomisk säkerhet ställs. Syftet med detta är att skapa en trygghet för samhället att inte behöva stå för kostnaden för nedmontering och efterbehandling om verksamhetsinnehavaren skulle gå i konkurs eller av andra skäl inte kan genomföra efterbehandlingen. Villkoren är konstruerade på så sätt att verksamhetsutövaren får tillbaka den ekonomiska säkerheten först när tillsynsmyndigheten godkänt slutbesiktningen av att nedmontering och efterbehandling gjorts på ett godkänt sätt.

Men det är inte alla tillstånd som har villkor om efterbehandling. I sådana fall kan tillsynsmyndigheten istället förelägga verksamhetsutövaren om nedmontering och återställande. Men ett sådant föreläggande kräver ju att verksamhetsinnehavaren finns kvar vid tidpunkten när verket ska tas ned. Har verksamhetsinnehavaren då gått i konkurs så kan mycket riktigt markägaren ligga pyrt till, och det kan bli kostsamt. Inte riktigt vad man räknade med när man inledningsvis skrev på arrendet som markägare väl? 

Naturvårdsverket, som har tagit fram en vägledning till stöd för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare i fråga om nedmontering av vindkraftverk och ansvar för återställande, framhåller i sin vägledning att markägaren kan bli ansvarig i dessa delar om inte verksamhetsinnehavaren kan avkrävas ansvar. Om vindkraftverkets kvarvarande delar orsakar förorening genom läckage eller liknande framhåller Naturvårdsverket vidare att det även kan finnas ett ansvar för att sanera förorenad mark. Väl värt att ta en konsultation med kunnig jurist på området innan man skriver avtal med andra ord.

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu