facebooktwittermail d

”Djurvälfärd är mer än några timmars bete per dag”

För att öka svensk mjölkproduktion behöver försvårande regler tas bort. Därför bör också Beteslagen ses över, skriver företrädare för Växa.  

Mjölkkor vid foderbord.
Omsorgen om djuren är viktig året om, och betyder mycket mer än sommarbetet. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Många har en föråldrad och felaktig uppfattning om bete till mjölkkor och om behovet av en beteslag; där är doktor Louise Hedlund och Växa överens. Uppfattningarna går dock isär kring om det är vi mjölkföretagare eller lagstiftaren som känner kornas behov bäst.

Om betesdrift är bra eller dåligt beror på varje gårds unika förutsättningar gällande byggnader, betesmarkstillgång, besättningsstorlek, mjölkningssystem med mera. Varje lantbrukare borde vara den som är bäst lämpad att ta beslut om vad som är bäst på den egna gården.

Vi vet att Beteslagen är en av de faktorer som begränsar expansionen för mjölkföretag, särskilt i skogs- och mellanbygd. I dag importerar Sverige mejeriprodukter motsvarande 100 000 kors produktion.

Ett av Växas mål är att öka svensk mjölk- och nötköttsproduktion och minska importberoendet. Om vi ska uppnå en ökad produktion behöver vi ta bort försvårande regler. Då först finns det långsiktiga förutsättningar för tillräckligt god lönsamhet och möjlighet för nya koplatser, som i sin tur leder till ännu bättre ladugårdar.

Det skulle skapa förutsättningar för ännu bättre djurvälfärd med ökad produktion, säkrare arbetsmiljö och ännu lägre klimatavtryck. Varje ny ko ger också ett nytt ungdjur. Fler kor i Sverige skulle öka betesarealen, för den största andelen av naturbetesmarken betas av ungdjur och inte av mjölkkor.

En framtidsbransch strävar efter ständig utveckling genom förbättringar via forskning och diskussioner. För oss i kunskapsföretaget Växa är forskning ett sätt att forma framtidens mjölkproduktion och projekt Djurvälfärd 365, som LRF driver, är ett exempel.

I projektet tas det reda på mer om hur djuren kan ha det bra 365 dagar om året genom att studier bedrivs kring kornas liv i dagens moderna stall- och managementsystem. Branschen utvecklas genom mer kunskap om kornas välmående alla dagar under året.

Inför valet behöver även politikerna kunskap för att se de nyttor som korna bidrar till det hållbara samhället och betesfrågan är inte slutdiskuterad. Växas styrelse vill se en översyn av nuvarande beteslag som utgår från hållbarhetens fyrklöver: djuret, människan, miljön och pengarna. En förenkling av regelverket för oss mjölkföretagare är nödvändig och för oss är djurvälfärd så mycket mer än några timmars bete per dag under sommaren.

Magnus Carlman, ordförande Växa

Anna Samuelsson, vice ordförande Växa

Läs mer om beteskravet:

”Kornas sommarbete starkaste incitamentet att köpa svenskt”

Replik: ”Utan beteskrav kan vi få betalt för kor på bete”

”Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart kött”

Pilotstudie om flexiblare betesdrift stoppas

”Beteskravet kunde ha varit mjölkens knorr”