facebooktwittermail

Vattenbolag frias från förstörd odling

Lantbrukaren Olle Nilsson i Timrå hade ingen framgång i tingsrätten. Vattenbolagen Mittsverige Vatten AB och Timrå Vatten AB frias från utsläppen på hans odlingar.

- Besviken? Nej, jag har resignerat, säger han när ATL.nu ringer och läser upp domen för honom.

Mittsverige Vatten AB döms att betala företagsbot på 50 000 kronor för två andra miljöbrott, men när det gäller utsläppen på Olle Nilssons åkermark ogillas åtalet.

Låglänt terräng


Sundsvalls tingsrätt anser det inte klarlagt att någon anställd vid de båda vattenbolagen agerat oaktsamt. Det finns heller ingenting som talar för att översvämningen inte skulle ha skett om avloppsanläggningen inte funnits där, anser rätten.

Den speciella landskapsbilden, med låglänt terräng intill en sjö utan naturlig avrinning vid höga vattenflöden, utgör enligt tingsrättens resonemang en naturlig förklaring till det inträffade.

- Struntprat. Det är väl bara att anpassa avloppsanläggningen efter omgivningarna. Men det handlar väl om pengar, fnyser Olle Nilsson.

Trycket för hårt


Han ägnar sig huvudsakligen åt ekologisk höproduktion och arrenderar ett 2,5 hektar stort område vid Laggarberg.

Våren och hösten 2006 blev trycket på det lokala va-nätet så hårt att orenat avloppsvatten vällde ut över Olle Nilssons åkrar.

Utsläppen innebar ett hårt slag för den 54-årige lantbrukaren, som sedan dess inte har kunnat sälja sitt hö.

Situationen kompliceras av att åkrarna även tidigare har drabbats av utsläpp. Olle Nilsson har bekostat egna analyser som visat spår av PCB och höga fosforhalter.

- Jag har lagt ned två miljoner kronor på detta, men det verkar omöjligt att få rätt, säger han.

Vattenbolagen riskerade företagsböter på sammanlagt en halv miljon kronor, men tingsrätten anser att det räcker med ett betydligt mindre belopp. Timrå Vatten AB frias helt från brott.ATL.nu