facebooktwittermail d

Varning för ökad skogsbyråkrati

Skogsstyrelsens förslag till förändringar av skogsvårdslagstiftningen är oroande. Vissa delar är dock bra, så som att göra det tydligt vem, skogsägaren eller virkesköparen, som har ansvaret för att en avverkningsanmälan görs.

Av förslagen att döma försöker Skogsstyrelsen minska sin egen arbetsbörda i ena änden och skaffa sig mer jobb i den andra.

Skogsstyrelsen vill gå från en objektstillsyn, det vill säga att myndigheten är ute i fält och kontrollerar att reglerna och villkoren i ett avverkningstillstånd följs, mot mer av systemtillsyn.

Det ska ske genom att de som bedriver skogsbruk ska utföra dokumenterade egenkontroller som Skogsstyrelsen kontrollerar, efter modell från miljöbalken.

Skogsvårdslagen och miljöbalken är regelverk som gäller parallellt med varandra, vilket irriterar det så kallade naturvårdsintresset, som vill föra över skogslagstiftningen till miljöbalken. Skogsstyrelsens förslag om att införa miljöbalkens ”verksamhetsutövarbegrepp” till skogsvårdslagen bereder vägen för detta.

Det finns goda skäl till att skogsbruket inte direkt faller under de allmänna reglerna i miljöbalken. Om skogsbruksåtgärder skulle hanteras som en miljöfarlig verksamhet så skulle det krävas miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar som kan överklagas. Det skulle inte fungera.

Att följa upp avverkningsobjekten i fält är naturligtvis tidsödande, och det är förståeligt om Skogsstyrelsens vill lägga över mer av detta på de som jobbar praktiskt i skogen.

Risken med detta tillvägagångssätt är att arbetstiden i skogsmaskinerna går åt till att tillfredsställa tillsynsmyndighetens, på känt byråkratiskt manér, ständigt ökade krav på dokumentation.

Man kan ställa sig frågan hur dåvarande Skogsvårdsstyrelsen hade tid att räkna vindfällen och utfärda förelägganden i enlighet med 1979 års skogsvårdslag.

Sannolikt var man mindre upptagna med annat än skoglig tillsyn. Dagens Skogsstyrelse ägnar sig åt omfattande arbetsmarknadsåtgärder och motorsågskurser med mera.

För att egenkontrollen ska fungera måste kunskapskrav ställas på de som arbetar i skogen. Därför föreslås lagfästa kunskapskrav för skogsbrukarna, även om de tonas ned för självverksamma skogsägare. Gissningsvis kommer Skogsstyrelsen att erbjuda de nödvändiga kunskaperna i form av olika kurser.

Egenkontroller och systemtillsyn är inget bra sätt att avlasta myndighetens skogliga tillsyn. Det kommer med all säkerhet att leda till en dyr och onödig byråkrati.

Från skogsbrukets sida gäller det att visa att man kan ta ansvar för sin frihet enligt nuvarande lagstiftning och förbättra miljöarbetet, annars riskerar detaljstyrningen av skogsbruket att återvända och mer av skogsfrågorna att hanteras inom miljöbalkens regelverk.