facebooktwittermail d

Lisa Kylenfelt: Vägförening kan ta betalt för nyttjande trots statliga bidrag

En vägförening med statliga bidrag kan både ta betalt för vissa transporter och även stänga av vägen tillfälligt för trafik även om den då kan riskera att bli av med bidraget skriver ATL:s juridikexpert.

Det går en väg som passerar genom min skogsfastighet. Den ena delen av vägen är samfälld där min fastighet ingår. Den andra delen av vägen är enskild och ingår i en vägförening. Jag är inte delägare i vägföreningen. Varför det har blivit så här, att bara en del av vägen ingår i vägföreningen, vet jag inte. Min åsikt är att det hade varit naturligt att hela vägen omfattas av vägföreningen, men så är det inte. När jag hade avverkat timmer stoppade vägföreningen transporterna och krävde ersättning ifall timmertransporten skulle gå på vägföreningens väg. Vad gäller för en vägförening som erhåller bidrag, kan den ta betalt för vissa transporter på vägen? Hälsningar Bertil

Hej Bertil, och tack för din fråga. Få saker engagerar lika mycket som enskild väg.

Enskilda vägar är de vägar som inte sköts av stat eller kommun. De enskilda vägarna sköts av enskilda markägare eller av samfällighetsföreningar, som ofta kallas för vägföreningar. På enskilda vägar får man normalt gå, cykla eller rida med stöd av allemansrätten om inte vägen skadas. Men väghållaren får förbjuda trafik med motortrafik på enskild väg eftersom sådan trafik kan medföra slitage på vägen.

Om väghållaren mottar statligt driftbidrag för vägen ställer dock Trafikverket som krav för detta att vägen också ska hållas öppen för allmän trafik, varpå väghållaren måste samråda med Trafikverket inför en avstängning för att kunna bibehålla sitt bidrag. 

Enligt Trafikverket kan trafikinskränkningar som förbud mot trafik med motorfordon av visst slag eller fordon med last av viss beskaffenhet, eller begränsning av största bredd, längd eller vikt, påverka statsbidraget och får därför inte ske utan samråd med Trafikverket. Kortvariga begränsningar, till exempel under tjällossningsperioden, anses dock inte påverka bidraget under förutsättning att väghållaren rapporterar avstängningen till Trafikverket.

Vägföreningen kan alltså stänga av vägen även om man erhåller bidrag för vägen, men löper då risken för att bidraget ryker om någon skulle anmäla avstängningen.

Vidare har vägföreningen möjlighet att ta betalt för att du kör på vägen. Föreningen kan besluta om att ge en fastighet tillfällig rätt till en sådan väg som inte hör till fastigheten (50 § anläggningslagen). En sådan tillfällig rätt får ges om det är av väsentlig betydelse för din fastighets ändamålsenliga användning, och upplåtelsen inte medför synnerligt men för en annan fastighet inom föreningen som har rätt att använda vägen eller för en fastighet som vägen går över. 

För en sådan upplåtelse ska du enligt lag betala skälig ersättning. Ersättningen ska bestämmas främst utifrån hänsyn till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom att du använder vägen. Ersättningen ska bestämmas att betalas på en gång eller årligen i förskott under den tid som rätten att använda vägen avser. Tillfälliga tunga transporter för byggen, skogsavverkning eller liknande kan dock typiskt sett leda till att ytterligare ersättning än ovan nämnda ska betalas.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor.

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten