facebooktwittermail d

Vad vill regeringen med livsmedelsstrategin

Det är hög tid att regeringen konkretiserar sina planer för en svensk livsmedelsstrategi. Först då finns grunden för att få en bred och långsiktig överenskommelse, skriver fyra företrädare för allianspartierna i jordbruksutskottet.

Sverige behöver en bred strategi för hur vi stärker den svenska livsmedelsindustrin och den svenska livsmedelskonsumenten. En strategi som har ett brett stöd och som blir ett konkret verktyg för att stärka konkurrenskraften.

Alliansen är redo att bidra konstruktivt i detta arbete men då måste regeringen komma med konkreta förslag som också kommer göra skillnad och därtill klargöra hur man avser att förankra livsmedelsstrategin i riksdagen. 

Det har länge funnits stora utmaningar för svensk livsmedelsproduktion och inte minst för svensk primärproduktion.

Alliansregeringen påbörjade ett arbete där vi steg för steg förenklade regler och sänkte kostnader, men mycket mer måste till. För att klara den akuta situationen och fortsätta arbetet med att stärka konkurrenskraften krävs politiskt ledarskap.

Den nuvarande regeringen har hittills visat prov på ett svagt ledarskap, både här hemma och i EU. Regeringens föreslagna kreditgarantier, för att lösa den akuta mjölkkrisen, har det inte blivit något av, då regeringen med de villkor man ställde upp tvingade bankerna att dra sig ur.

I ljuset av detta blir det än viktigare att arbetet med den livsmedelsstrategi som regeringen tagit initiativ till landar rätt. I Alliansen ser vi det som avgörande att den blir allomfattande och stöds av en bred majoritet i riksdagen för att bli verkningsfull och långsiktig.

Därför är det oroande att regeringen, när tiden börjar bli knapp, ännu inte kan presentera vilka konkreta förslag man har. Den nya livsmedelsstrategin får inte reduceras till en pappersprodukt.

Sverige är ett land med fantastiska möjligheter att producera mer av sund och säker mat. Vi har bra tillgång till mark och friskt vatten, många kunniga lantbrukare och livsmedelsföretagare.

Utvecklingspotentialen finns men förutsättningarna måste bli bättre. Konkurrenskraften måste stärkas, regelkrånglet minska och vi måste långsiktigt ha en plan för att minska den negativa effekt som skatter och avgifter har på förutsättningarna för de gröna näringarna och livsmedelsföretagandet.

Ska man våga satsa och investera i en bransch så krävs det tydliga besked och långsiktighet från politiken. En svensk livsmedelsstrategi har potentialen stärka Sverige som matland, säkra det öppna landskapet och den biologiska mångfalden och samtidigt skapa nya jobb.

Alliansen påbörjade det arbetet genom vår satsning på matlandet Sverige. En satsning som handlade om att stärka allt från småskaligt till storskaligt och se till att fler jobb skulle kunna växa fram i alla delar av livsmedelskedjan.

I Alliansen är vi angelägna om att utveckla en så skarp och heltäckande livsmedelsstrategi som möjligt. Vi ser möjligheter med långsiktig livsmedelsstrategi som bidrar med konkreta steg för att Sverige ska öka sin konkurrenskraft och för att vi ska få enklare spelregler. 

Kristina Yngwe (C), vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet
Ulf Berg (M), Miljö- och Jordbruksutskottet
Lars Tysklind (FP), Miljö- och Jordbruksutskottet
Magnus Oscarsson (KD), Miljö- och Jordbruksutskottet