facebooktwittermail d

Både ny och gammal ägare kan bli skyldiga betala för vägen

Hur ska vägföreningen hantera ett ärende när den nya fastighetsägaren inte vill betala det debiterade beloppet vid en uttaxering? ATL:s expert Lisa Kylenfelt reder ut frågan för vägsamfälligheten.

Lisa Kylenfelt

Jag har några frågor om en vägsamfällighetsförening. Vi hade en uttaxering härom året och det har uppstått en tvist om vem som skall betala för fastigheten. Under årsmötet bestämdes att styrelsen fick göra en uttaxering under året. Årsmötet hölls i slutet av april och uttaxeringen gjordes i oktober. Fastigheten bytte ägare i aug-sep. Därför skickas räkningen till ägaren som var registrerad ägare när uttaxeringen blev gjord. Ägaren hävdar att han skulle inte betala för några kostnader som hade uppstått innan han var ägare. Jag underrättade han om att uttaxeringen var för framtida underhåll av vägen och därför anser jag att det är han som skall betala räkningen. 

Ordföranden

Hej Ordföranden och tack för frågan! Jag är på solsemester men är nästan så utvilad att jag är sugen på jobb igen. Vad bättre då än en fråga som inte tidigare har adresserats i spalten, uttaxering vid äganderättsövergång!

Om en förenings behov av pengar inte kan täckas på något annat sätt ska bidrag uttaxeras av medlemmarna. Medlemmarna i en samfällighetsförening är ägarna av delägarfastigheterna. När uttaxering behövs är det i första hand styrelsen som ska avgöra om uttaxeringen ska ske årligen eller med längre tidsintervall. Uttaxeringen ska grundas på de andelstal som gäller för fastigheternas deltagande i samfälligheten.

Normalt sker uttaxering genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämman lägger fram en debiteringslängd, som ska grunda sig på en utgifts- och inkomststat som godkänts av föreningsstämman. Av debiteringslängden ska det framgå vilket belopp som ska uttaxeras, hur mycket varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Man kan dock bestämma i stadgarna att debitering ska ske på ett annat sätt än genom debiteringslängd, så ha koll på stadgarna i frågor om uttaxering.

Uttaxering ska ske hos dem som vid tiden för uttaxeringen är ägare till delägarfastigheterna. Det är dock inte ovanligt att delägarfastigheter byter ägare utan att samfälligheten särskilt underrättas. Låt oss utgå från att det ganska ofta i samfällighets-Sverige inträffar att uttaxering sker hos den tidigare fastighetsägaren och inte, såsom borde ha varit fallet, hos den nye fastighetsägaren.

När en delägarfastighet byter ägare som i ert fall finns det dock särskilda regler i lagen om förvaltning av samfälligheter att falla tillbaka på. För belopp som har beslutats och påförts en fastighetsägare innan fastigheten bytt ägare men som förfaller till betalning först efter att fastigheten bytt ägare svarar den nye och den förre ägaren gemensamt - om beloppet inte förfallit till betalning tidigare än ett år innan tillträdesdagen för den nya ägaren.

Den nya ägaren har alltså normalt ett ansvar för att betala för uttaxerade belopp i situationer som denna. Om den förre ägaren inte betalar beloppet kan samfällighetsföreningen alltså kräva betalning av den nya ägaren med stöd av dessa regler (44 § lag om förvaltning av samfälligheter). Den slutliga fördelningen av det debiterade beloppet får den gamle och nya ägaren av delägarfastigheten göra upp om sinsemellan enligt de regler som de har kommit överens om i köpeavtalet.

Hoppas att du, och alla läsare, har en fin sommar!

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten