facebooktwittermail d

Tyck till om jordbruksundantaget kring strandskyddet

I veckans Fråga experten blir det en omvänd frågeställning. ATL:s expert Lisa Kylenfelt deltar i en utredning om lagändring när det gäller undantaget från strandskyddsförbudet för jord- och skogsbruket. Nu vill hon ha er läsares inspel om vad som fungerar eller inte kring undantaget.

Regeringen gav i mars 2022 uppdraget till en särskild utredare att föreslå lagändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddsförbudet för de areella näringarna, det vill säga jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. Undantaget innebär att man inom strandskyddat område får bygga byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder för annat än bostadsändamål om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln, och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.

En utredning tillsätts för att regeringen behöver underlag för förslag till nya lagar eller lagändringar. Syftet med just denna utredning är att säkra att lagstiftningen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare. Förslagen ska även bidra till att uppnå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion och hållbar utveckling i hela landet.

Jag har fått tillfälle att delta i utredningsarbetet som en av flera utredningssekreterare och kommer därför delta i att skriva utredningens betänkande/rapport efter inhämtande av råd från en grupp experter på området. Min tanke med spalten denna gång var därför att ta tillfället i akt och att höra med er ATL-läsare vad som fungerar och vad som inte fungerar med undantaget?

Sett till min dagliga verksamhet som mark- och miljörättsjurist på Ludvig & Co sedan elva år, där frågor som dessa ofta dyker upp, har jag själv lagt märke till att undantaget upplevs som otydligt och svårt att tillämpa. Detta gäller särskilt i fråga om det omsättningskrav som ställs på de som bedriver jordbruk som bisyssla, där det ställs krav på att näringen ska medföra ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning för att undantaget ska gälla. 

En otydlighet i tillämpningen av undantaget leder ofta till behovet av överprövningar, vilket leder till att många jordbrukare får strida i domstol för sina lagreglerade rättigheter, och ibland då betala kostsamma rättegångskostnader för ett ombud utan möjlighet att få ersättning för dem av sin motpart om man slutligen får rätt.  

Så, jord- och skogsbrukare, fiskare och renskötare med flera: Vilka verksamheter bedriver ni i strandnära lägen och hur fungerar det? Vilka situationer har ni stött på där undantaget varit bra eller mindre bra? Och hur behöver undantaget utvecklas enligt er för att möjliggöra en livskraftig landsbygd? Kan undantaget vara relevant även för småskaliga verksamheter som exempelvis håller landskapet öppet, eller har en annan positiv påverkan på miljön? Skicka mig gärna domar eller funderingar, eller dela spalten med någon som du vet har varit berörd av undantaget.

Och håll nu tummarna för att utredningen, som beslutades av Miljödepartementet i våras med plan att påbörjas den 1 december 2022, överlever såväl regeringsskiftet som miljödepartementets nedläggning och blir av enligt tidigare plan på nytt departement. Här torde väl vi alla – oavsett politisk kulör – vara ense om att undantaget behöver förtydligas? 

Ser fram emot att höra från er!

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten