facebooktwittermail d

Utedrift halverade kostnaden

Djuren och ekonomin vinner på klimatförändringarna men miljön förlorar när djuren hålls utomhus vintertid. Det hävdar forskare vid JTI och SLU.

Klimatförändringarna kräver redan nu en förändrad och anpassad skötsel av kor, hästar och andra djur som hålls utomhus på vintern. Det menar forskare på Staten Lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för jordbruk och miljöteknik (JTI), i ett avslutat projekt om köttdjur.

Målet med projektet var att hitta ett billigare och mer flexibelt sätt att hålla djuren för att kunna öka lönsamheten för köttdjursproducenter. Stallbyggnader står generellt för en stor del av kostnaden i produktionen.

Halverade årskostnaden

Djuren i projektet hölls utomhus med 72 djur per hektar på en åtta år gammal vall och där utfodringsplatserna flyttades en gång i veckan. Vindskydd och vatten flyttades däremot inte.

Det ekonomiska utfallet var positivt.

"Den beräknade årskostnaden per djur var hälften så stor, eller 1 500 kronor, som för en traditionell ligghall som är 3 000 kronor", skriver forskarna i rapporten.

Stort näringsläckage

Resultaten visade också god djurhälsa. Däremot blev miljöbelastningen hög genom söndertrampad mark och läckaget av växtnäring blev stor. Näringsläckaget visade sig börja snart efter att djuren släpptes på hösten.

"I vårt försök motsvarade de totala förlusterna av kväve och fosfor 9 kilo kväve och 1,4 kilo forsfor över en vinter. Det är tio gånger mer fosfor än vad som normalt förloras från åkermark", säger forskaren och projektledaren Eva Salomon i ett pressmeddelande.

Bra lösning vid utökning

En av slutsatserna är att utomhusdrift kan underlätta för den som snabbt vill öka sin verksamhet eller för den som är nystartare men för att miljöpåverkan inte ska bli för stor måste konceptet anpassas.

"Den bästa lösningen vore kanske om fållor och även vindskydden och vattenplatser flyttas oftare och djuren får en större yta att fördela sig på", säger Eva Salomon.