facebooktwittermail d

Uppenbart att Jordförvärvslagen kan kringgås

Lantmäteriet kommer att utreda om kringgåendet kan undvikas. Annars återstår att ändra lagstiftningen, skriver Jimmi Mohlin, Lantmäteriet, i en replik på Olle Nilssons debattartikel. 

Jordförvärvslagen används felaktigt vid vissa gårdsköp där juridisk person är inblandad. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

ATL och annan media har i ett antal artiklar uppmärksammat att jordförvärvslagstiftningen kan kringgås i samband med vissa typer av fastighetsregleringar mellan fastigheter. Lantmäteriet instämmer i problematiken som beskrivs i artiklarna.

Det som kallas ”lucka i lagen” uppstår efter att fastighetsbildningen är genomförd och förrättningen har vunnit laga kraft. Den ombildade fastigheten har då tillfälligt, i väntan på Skatteverkets omtaxering, en typkod för fastighetstaxering som inte kräver jordförvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen.

Fastigheten kan då till exempel säljas vidare till ett bolag utan jordförvärvstillstånd men denna försäljning ligger utanför fastighetsbildningsprocessen. Luckan uppstår eftersom Jordförvärvslagens regler används på mark som har taxeringskod för exempelvis lantbruksenhet, inte på mark som faktiskt är lantbruk.

Olle Nilsson menar i sin debattartikel i ATL att Lantmäterimyndigheterna underlåter att underställa medgivande till fastighetsreglering enligt 5 kap 20 § Fastighetsbildningslagen. Lantmäteriet delar inte Olle Nilssons antagande att lantmäterimyndigheterna utan prövning av jordförvärvslagen överför skogsmark till juridisk person.

I de artiklar som Lantmäteriet tagit del av saknas viktig bakgrundsinformation kring förvärv eller köp som är avgörande för prövningen av både fastighetsbildnings- och jordförvärvslagstiftning. Det saknas exempelvis information kring ägarförhållanden och om fastigheterna är belägna i glesbygd.

Det är därför svårt att avgöra om det har krävts underställning eller jordförvärvstillstånd i den enskilda fastighetsregleringen och lantmäteriförrättningen. Oavsett eventuella fel hos lantmäterimyndigheterna finns det efter förrättningen fortsatt möjlighet att utnyttja den lucka som beskrivits.

Lantmäterimyndigheten, statlig såväl som kommunal, ska precis som Olle Nilsson beskriver, underställa ett medgivande i enlighet med 5 kap 20 § Fastighetsbildningslagen alternativt kräva in jordförvärvstillstånd för köp av hel eller del av fastighet om jordförvärvstillstånd krävs enligt gällande lagstiftning. Det framgår inte av någon artikel att så inte skulle ha skett och Lantmäteriet har inte fått information som tyder på systematiska handläggningsfel hos lantmäterimyndigheterna.

Att jordförvärvslagstiftningen kan kringgås är uppenbart. Lantmäteriet kommer att utreda om något kan göras för att motverka att detta sker inom ramen för befintlig fastighetsbildningslagstiftning. Då situationen uppstår efter att förrättningen vunnit laga kraft kan problematiken även behöva adresseras inom skatte- eller jordförvärvslagstiftningen.

Jimmi Mohlin

Verksamhetsstrateg Fastighetsbildning Lantmäteriet