facebooktwittermail d

Uppdrag: Rättvisare transportbransch

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att räta ut flera frågetecken för yrkesförare.

Den fria rörligheten över gränserna får inte missbrukas och lagar och regler som gäller i Sverige ska gälla för alla som är verksamma inom transportbranschen. Annars går vi mot en snedvriden konkurrenssituation som slår mot de som följer reglerna.

Det är huvuddragen i infrastrukturminister Anna Johanssons uppdrag till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens 7 uppdrag:

* Se över om den nuvarande regleringen av beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen.

* Utreda möjligheterna att låta åtgärder vid hindrande av fortsatt färd bestå under längre tid än 24 timmar.

* Se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider.

* Överväga olika alternativ för hur EU:s regler kan ändras så att krav på dokumentation ska kunna ställas direkt i samband med vägkontroller av godstrafik.

* Se över införlivandet av Europeiska unionens bestämmelser om kombinerade transporter i svensk rätt.

* Kartlägga, analysera och föreslå förändringar beträffande hantering av och inriktning för Sveriges vägtransportavtal. Transportstyrelsen ska särskilt överväga om det är motiverat med förändrade villkor tredjelandstransporter till och från Sverige av transportföretag med säte i andra länder inom EU.

* Utreda behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon.

Med polis och tull

Uppdragen ska genomföras i samarbete med Polismyndigheten, Tullverket och Kommerskollegium och ska slutredovisas senast den 1 maj 2017.