facebooktwittermail

Undermåligt underlag om hästar och övergödning

Att peka ut hästen som miljöbov ger allvarliga konsekvenser för hästnäringen, menar debattörerna från Centerpartiet.

Ann-Christin L Frickner och Anna Gunstad Bäckman ingår i Centerpartiets hästnätverk.
Ann-Christin L Frickner och Anna Gunstad Bäckman ingår i Centerpartiets hästnätverk.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Miljödepartementet har gjort en utredning ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete för att nå målet ingen övergödning” (SOU 2020:10). I utredningen pekas enligt vår mening hästen ut som miljöbov trots att det saknas trovärdigt underlag för hur hästen påverkar miljön negativt. Därför borde denna utredning rimligtvis skrotas.

I utredningen anger forskare i en bilaga flertalet åtgärder som skulle minska övergödningen. Om dessa åtgärder genomförs kommer det att få allvarliga konsekvenser för hästnäringen menar vi. De positiva värden som hästen ger till samhället i form av ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, folkhälsa, biologisk mångfald och öppna landskap skulle äventyras i allt för stor utsträckning och ­riskera hela hästnäringens existens och hästen som art.

Den hästhållning som finns ser olika ut beroende på om det är i stadsnära lägen eller på landsbygd.

Hästnäringen och hästhållare har visat stor vilja och önskemål att utveckla sina verksamheter mer miljömässigt hållbart, vilket ligger i allas intresse. Det underlag till en ny förordning som presenteras i en bilaga till utredningen SOU 2020:10 är inte rimligt och trovärdigt då det är gjort utan gedigen kartläggning vad gäller hästens roll i över­gödnings­problematiken.

Vi anser i stället att underlag ska tas fram om hästens eventuella påverkan gällande övergödning utifrån hästhållning lokalt i hela landet. Det behövs ett bredare forskningsunderlag som tas fram i samarbete med företrädare för hästnäringen, SLU, Formas och Stiftelsen Hästforskning. Dessutom behövs ytterligare medel till Jordbruksverket till att utveckla det underlag om hästhållningen i Sverige som det tar fram i dag.

Centerpartiets hästnätverk menar att utredningens innehåll gällande häst ska skrotas och att det i stället tas fram gedigna underlag som leder till bra handlingsplaner och breda samarbeten. Det är att ta ­till vara de positiva effekter som hästen ger samtidigt som vi gemensamt ­arbetar långsiktigt hållbart för miljön.

Ann-Christin L Frickner, Samordnare Centerpartiets hästnätverk

Anna Gunstad Bäckman, Medlem Centerpartiets hästnätverk