facebooktwittermail d

Tvist om knärot kan få konsekvenser för skogsbruket

Fynd av knärot har blivit en av de vanligaste orsakerna till beslut om avverkningsförbud. 

Nu ska ett ärende kring en skogsägares nekade avverkningsanmälan avgöras av Mark- och miljööverdomstolen. 

Den kommande domen kan få stora konsekvenser för skogsbruket.