facebooktwittermail d

S: ”Vi vill stärka svensk livsmedelsproduktion”

De gröna näringarna behövs mer än någonsin, skriver landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi ska skapa fler jobb i hela Sverige och stärka hela Sverige genom att snabba på den gröna industriella revolution som sker när samhället ställer om. Här spelar de gröna näringarna en central roll.

Ett livskraftigt jord- och skogsbruk har ett egenvärde. Men de gröna näringarna behövs också mer än någonsin för att klara klimatomställningen och för att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap. Om detta är vi socialdemokrater eniga med LRF.

Livsmedelsstrategin, som ska bidra till att potentialen i hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut, antogs 2017. Den senaste utvärderingen av strategin visar på flera positiva trender, bland annat ökade lönsamheten i tre av livsmedelskedjans fyra led innan pandemin slog till. Samtidigt är det helt uppenbart att omvärlden förändrats, och politiken behöver följa med.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har våra svenska jordbrukare drabbats hårt av ökade priser på insatsvaror som energi, foder och gödsel. För att säkra livsmedelsproduktionen har den socialdemokratiska regeringen, tillsammans med Centerpartiet, under våren gått fram med stödpaket på över tre miljarder kronor.

Regeringen har också i närtid tagit nödvändiga beslut som att tillåta odling på trädesareal, utan att rätten till stöd går förlorad. Vi har presenterat ett högkostnadsskydd mot höga elpriser om minst 90 miljarder som går till både hushåll och företag, och vi arbetar på EU-nivå för att elpriserna ska separeras från gaspriserna och därmed sänkas.

Det är viktiga åtgärder för att säkra produktionen här och nu. Men vi vet att mer behövs.

För att jordbruket fortsatt ska kunna producera maten vi äter krävs att vi bryter osunda beroenden av skurkstater och fossila insatsvaror. Idag finns till exempel ingen storskalig produktion av handelsgödsel i Sverige. Det vill vi socialdemokrater ändra på.

Därför har vi nyligen gett Jordbruksverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för ökad gödselproduktion i Sverige. Vi har även tillsatt en utredning för stärkt svensk livsmedelsberedskap. Det är viktiga steg mot att trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige.

Vi behöver även nyttja de resurser som finns i restflöden från jord- och skogsbruk. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatt en utredare som ska ta fram en nationell strategi för en växande bioekonomi. Vi har infört stöd till biogasproduktion och en klimatbonus för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner. Det är glädjande att dessa satsningar välkomnas, och nyttjas, av lantbrukare runt om i landet.

Nu går vi socialdemokrater till val på att införa ett stöd för storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige. Det är bra för klimatet, för Sveriges energisäkerhet och människors plånböcker, samtidigt som det skapar jobb i hela landet.

Samtidigt satsas över 60 miljarder inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att främja den svenska livsmedelsproduktionen, stärka lönsamheten och den underliggande konkurrenskraften. Det är en viktig pusselbit för att nästa generation ska vilja och kunna gå in i dessa näringar. Att jordbruket klarar generationsväxlingen är en av näringens viktigaste frågor och Sverige har därför varit drivande för ett större fokus på unga i EU:s jordbrukspolitik.

Och självklart förtjänar Sveriges jord- och skogsbrukare tydliga politiska ramar och rättvisa förutsättningar. Våra höga krav måste alltid innebära en konkurrensfördel för svenska lantbrukare, snarare än tvärtom.

Därför kommer vi socialdemokrater att fortsätta arbetet med att få ned olika handläggningstider och förenkla regler, så att den börda som regler och krav lägger på företagare verkligen är rimlig. Vi ska också fortsätta att göra det enklare att välja svenska råvaror. Vi vill införa krav på ursprungsinformation om kött på restauranger, och skruvar på regelverket för att fler barn ska kunna få äta svenskt kött i skolan.

Våra stolta gröna näringar har en nyckelroll i klimatomställningen, och är centrala för Sveriges beredskap och livsmedelsförsörjning. Vi socialdemokrater ser fram emot att fortsatt driva en politik för stärkt svensk livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi med basen i skogsbruk, jordbruk och fiske.

Anna-Caren Sätherberg (S)
landsbygdsminister