facebooktwittermail d

Tillstånd för utfodring av vilt föreslås

Regeringen vill ha ett allmänt förbud mot utfodring av vilt under en del av året. Undantag kan ges efter ansökan.

I dag, torsdag, beslutade regeringen att skicka en proposition om ändringar i jaktlagstiftningen till Riksdagen. Där föreslås bland annat ett generellt förbud i jaktförordningen mot utfodring under vegetationsperioden, och att regeringen, eller en myndighet den delegerar till, ska kunna föreskriva förbud eller begränsningar av utfodring av frilevande vilt utanför hägn.

Länsstyrelserna ska kunna ge undantag från förbuden efter ansökan.

Hoppas på minskade skador

Regeringens förhoppning är att begränsningar i utfodringen ska minska skadorna på skog och grödor och att antalet viltolyckor ska bli färre.

I propositionen föreslås också att det i jaktlagen slås fast att mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt i domstolsväsendet.

Det är regeringens försök att undvika att överklaganden av beslut om licens- och skyddsjakt stoppar jakt genom att handläggningen av ärendena pågår längre än jaktperioden.

Skyndsam handläggning

Regeringen vidhåller förslaget om skyndsam handläggning trots att det kritiserades av Lagrådet, den myndighet som granskar lagförslag på uppdrag av regering eller riksdagsutskott.

Enligt Lagrådet betyder ett överklagande av skyddsjakt i sig att jakten försenas, och då spelar det ingen roll om ärendet har förtur. För licensjakt anser Lagrådet att problemet snarare är att de besluten inte fattas i tillräckligt god tid före jakten ska inledas. Av de skälen avrådde Lagrådet från att införa en bestämmelse om skyndsam handläggning.

Licensjakt på varg

Regeringen har redan infört ändringar i jaktförordningen om att beslut om licensjakt på varg som huvudregel ska fattas senast den 1 oktober, och senast den 15 oktober de år miniminivåer fastställs.