facebooktwittermail d

Tillåt alternativa metoder i skogen

Efter Matlandet Sverige kommer Skogsriket. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson drar på med en ny vision. Man ska väl inte jämföra de båda, men nog är utgångsläget annorlunda.

Det känns liksom som en större utmaning att göra Sverige till Europas kulinariska höjdpunkt än att lyfta skogsbranschen några snäpp; Sverige är ju redan ett framstående skogsland.

Men visst kan mycket utvecklas, och visst är det välkommet med ökad innovationsgrad, mer vidareförädling, nya material och byggmetoder med mera som identifierats i projektets inledande skede.

Syftet är att skapa förutsättningar för nya skogliga jobb, och därmed en bättre ekonomisk utveckling på landsbygden.

Ett fokusområde är det hållbara skogsbruket. Det är en etablerad sanning att produktionen i skogen kan öka med 20 procent med kända och normala skötselåtgärder.

En utredning från SLU 2009 visade fördelarna med intensivodling av skog och kom fram till att 3,5 miljoner hektar skogsmark var lämplig för detta. Det finns också krav på ökad miljöhänsyn. Dagens skogsbruk har brister till exempel i fråga om den generella hänsynen vid avverkningar.

Går det att kombinera höjd produktion och mer miljöhänsyn? Jo, om skogen lagligen kunde skötas på fler sätt. Nog kan man tänka sig att viss skogsskötsel på lämplig mark intensifieras om annan, därtill lämplig, mark åläggs högre miljökrav - givetvis med skogsägarens goda minne.

Jämfört med jordbruket är skogsbruket tvunget att producera, och producera mycket enligt en bestämd modell. I jordbruket närmast uppmanas bonden att producera mindre intensivt, och helst ekologiskt. I skogen finns inte denna extensifieringssträvan - om man undantar brukningsrestriktioner av miljöskäl.

Det vore rimligt att skogsägare som inte vill ägna sig åt trakthyggesbruk i högre grad tilläts tillämpa alternativa metoder, till exempel plockhuggning. Visst, det maximerar inte i alla lägen volymtillväxten, men miljömässigt vore det bra.

Ofta är de naturvärden som nu anses viktiga att bevara skapade av skogsägare som varit motvalls. Och säkerligen skulle det bidra till ett kvalitetstänkande som i dag hamnat i skuggan av tillväxt och biomassa. Lars Vernersson