facebooktwittermail d

Tappa inte bort Miljöinspektionen

Regeringen kan utan kostnader göra många förändringar som förbättrar för spannmålsodlarna. På kort sikt är tillgången på växtskyddsmedel den viktigaste frågan att lösa, skriver Per Sandberg, ordförande för Föreningen Sveriges Spannmålsodlare.

Arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi är inne i en dialog och förankringsfas. Spannmålsodlarna träffade nyligen landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och klargjorde våra synpunkter.

Vi är tydliga med att om Konkurrenskraftsutredningens förslag genomförs så är mycket vunnet. Alla måste inse att svensk livsmedelsproduktions överlevnad förutsätter avreglering och sänkta kostnader. Att balansera miljömålen är också en viktig åtgärd för att öka sysselsättning och produktion.

Vår strategi vid mötet var att i huvudsak ta upp viktiga frågor som inte direkt berör budgeten, det vill säga frågor som inte kostar något att genomföra.

Produktionsmedelsskatterna berördes bara i förbigående eftersom vi är säkra på att ministern är väl medveten om de skadliga effekterna.

Nyligen kom också beskedet att en del av dieselskatten ska återföras. Landsbygdsministern förtjänar beröm för att han lyckats förhandla sig till denna återföring inom regeringen.

Vi skall dock komma ihåg att det är en gest som har mindre betydelse eftersom beskattningen även fortsättningsvis är betydligt högre än i våra grannländer.

Spannmålsodlarna kommer att fortsätta att kämpa mot orättfärdiga pålagor, och vi tror att Bucht vill oss väl. Spannmålsproduktionen har förutsättningar att vara konkurrenskraftig och redan idag exporteras såväl råvara som förädlade produkter.

Behovet av exportfrämjande åtgärder, den nyttiga konkurrensen mellan olika universitet, och utvecklingen av nya tekniker inom växtförädlingen berördes.

Det omfattande inköpssamarbete som finns mellan handelsföretagen är enligt vår mening konkurrenshämmande. Konkurrensverket bör löpande analysera utvecklingen inom livsmedelskedjan med avseende på marknadskoncentrationen.

Den viktigaste frågan på kort sikt är att trygga tillgången på växtskyddsmedel. Vi anser att Kemikalieinspektionen (KemI) inte klarar av att utföra sitt uppdrag, och att politiska avvägningar görs inom myndigheten.

Kraftfulla åtgärder behövs för att säkra tillgången på moderna, effektiva och miljövänliga växtskyddsmedel.

Eftersom problemen verkar sitta i väggarna hos KemI kan en ny myndighet vars huvud uppgift är att bevilja tillstånd vara en lösning. Miljömyndighetsutredningen som presenterades strax före påsk har bra förslag men har fått lite uppmärksamhet i lantbrukspressen.

För att öka effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet föreslår utredningen bland annat att en ny nationell myndighet - Miljöinspektionen - inrättas. Miljöminister Åsa Romson har varit kritisk till utredningen och betonat att den tillsattes av förra regeringen.

En ny myndighet för tillståndsgivning och tillsynsvägledning kan lösa knutar inte bara när det gäller växtskyddsfrågor.

Spannmålsodlarna tycker att utredningen är för bra för att glömmas bort.

Per Sandberg,

ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare