facebooktwittermail d

Lisa Kylenfelt: Ta hjälp om grannar tar din mark i anspråk

Ta tag i problemet med grannar som gör utfyllnader med massor på ens mark för att inte själv bli ansvarig för att återställa marken skriver ATL:s juristexpert.

Lisa Kylenfelt

 Hej! Läste lite på nätet om grannar som bygger på andras fastighet och såg ett inlägg på ATL:s sida där det fanns länk till dig. Försöker hjälpa min far med ett liknande dilemma. En riksväg klyver vår mark, vi har då en smal remsa mark på andra sidan vägen som ligger orörd, intill denna remsa mark går en grusväg och andra sidan grusvägen ligger ett litet hus, som blev sålt för en del år sen. Där flyttade det in människor och de har börjat fylla ut på vår mark i olika omgångar. Vi har varit och pratat med dem, och de säger att de inte skall fylla ut något mer. Nu är de igång igen och har byggt bland annat lastramper för att underlätta omlastning av diverse maskiner som skall fraktas söderut. Har tröttnat på detta nu och söker tips på hur man kan gå vidare med detta? Mvh Erik

Hej Erik! Kul att du läser ATL och att du har hittat till min del av tidningen.

Olovlig utfyllnad av mark är inte oproblematisk eftersom hantering av återvunna massor som regel betraktas som miljöfarlig verksamhet. Den som vill använda massor i anläggningssyfte kan därför behöva anmäla utfyllnadsarbetet till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen, beroende på avfallets och massornas egen­skaper samt platsens skyddsvärde. Det är mängden avfall/massor och dess föroreningsinnehåll samt risk för grumling och damm med mera som bedöms. Anmälan görs om risken för förorening är liten, och ansökan om tillstånd för mer omfattande markutfyllnader med större risk för omgivningspåverkan. 

Om det inte är risk för föroreningar kan ändå ett så kallat 12:6-samråd behöva hållas med länsstyrelsen om åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Om åtgärden berör skyddsvärt område såsom strandskydd eller vattenskyddsområde kan ytterligare tillstånd behövas. Och inom område med detaljplan krävs oftast marklov för att fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge (läs minst 0,5 meter normalt). Mycket med massor med andra ord.

Om du på ett enkelt och smidigt sätt vill hantera att grannarna tycks bedriva miljöfarlig verksamhet på er fastighet utan lov från er fastighetsägare skulle jag råda dig att anmäla saken till den kommunala miljöförvaltningen, som utöver tillsyn av miljöfarlig verksamhet. De kan förelägga grannarna om att återställa marken vid äventyr av att de får betala vite fram till dess att återställande sker.

Om du inte tar tag i saken finns det annars en risk för att du och din far, som ägare till fastigheten, blir adressater för ett sådant föreläggande om att återställa marken. Enligt miljöbalken finns det möjlighet att förelägga fastighetsägare om rättelse om den som gjort den olovliga utfyllnaden inte går att nå. Kommuner är dock enligt min erfarenhet mer eller mindre benägna att hugga tag i denna typ av situation.

Den åtgärd som kvarstår inom rimlig budget om de krånglar är ansökan om särskild handräckning vid Kronofogdemyndigheten. Genom ansökan kan du yrka att dina grannar tar bort anläggningarna från er mark. Däremot tror jag att du måste identifiera din motpart i ansökan genom person- eller passnummer, men kanske kan ett telefonsamtal med Skatteverket och Folkbokföringen hjälpa dig där.

Jag hoppas att det löser sig för er!

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten