Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Synpunkten 5 augusti 2016

  Bevara ängs- och betesmarker

  Många lantbrukare har stora lönsamhetsproblem. Att stärka incitamenten för att hävda ängs- och betesmarker är ett sätt att gynna lantbrukare vilket i sin tur bidrar till en levande och attraktiv landsbygd, skriver Stina Bergström och Emma Nohrén, Miljöpartiet.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
  Bild 1/3 Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson för Miljöpartiet. FOTO: Foto Fredrik Hjerling
   Emma Nohrén, landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
  Bild 2/3 Emma Nohrén, landsbygdspolitisk talesperson för Miljöpartiet. FOTO: Foto: Riksdagen
  Bild 3/3 FOTO: Mostphotos

  I helgen samlas ideella krafter och lantbrukare på ett hundratal platser runt om i landet för att delta i Ängens dag. Ängsmarkerna slås med lie för att bevara de öppna landskapen och den biologiska mångfalden.

  Det är ett viktigt kulturarv och en viktig åtgärd för att bevara de cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter som är knutna till kulturlandskapet. I dagsläget konfronteras många lantbrukare med lönsamhetsproblem.

  Att stärka incitamenten för att hävda ängs- och betesmarker är också ett sätt att gynna lantbrukare vilket i sin tur bidrar till en levande och attraktiv landsbygd.

  Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många arter och naturtyper har inte gynnsam bevarandestatus och riskerar därför att gå förlorade på sikt. Det visar den senaste uppföljningen av miljömålet ”ett rikt odlingslandskap”.

  Brist på betesdjur och igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Arealen betesmark som fick ekonomisk miljöersättning för att skötas ökade mellan 2000 och 2005, men har sedan dess minskat.

  Ängs- och betesmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som kolinbindning, pollinering och inte minst ett estetisk tilltalande landskap. Vi behöver ta krafttag för att vända utvecklingen för miljömålet ”ett rikt odlingslandskap” och lantbrukarens roll som landskapsvårdare måste lyftas fram.

  Miljöpartiet arbetar för att:

  … vi ska ta ett helhetsgrepp om fortsatt skötsel av ängs- och betesmarker i en nationell ängs- och betesplan. Jordbruksverket bör få i uppdrag att ta fram planen och den bör innehålla åtgärder för att öka betesdriften samt ett arealmål för ängs- och betesmarker.

  … vi ska höja ersättningarna till lantbrukare för skötsel av ängs- och betesmarker inom landsbygdsprogrammet. Vi vill också göra det lättare att investera i moderna ladugårdar.

  … vi ska driva på för att andra EU-länder ska införa beteskrav. Det skulle vara önskvärt om det lyftes i den nya EU-plattform för djurskydd som Sveriges tog initiativ till 2015.

  … vi ska driva på för högre, enklare och effektiva ersättningar för skötsel av äng- och betesmarker vid nästa översyn av den gemensamma Europeiska jordbrukspolitiken.

  … vi ska satsa på gröna beredskapsjobb i form av restaurering och naturvårdande skötsel av våra ängs- och betesmarker.

  … vi ska förstärka uppdraget till centrala statliga myndigheter som t ex Trafikverket, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten att arbeta med naturvårdande skötsel kring infrastrukturmiljöer eftersom dessa idag hyser en hel del arter som traditionellt är knutna till ängs- och betesmarker t ex järnvägsspår, banvallar, hamnar, vägrenar och kraftledningsgator.

  … vi ska införa krav i djurskyddslagstiftningen om att även tjurkalvar ska få beta ute.

  … vi ska utreda hur vilda djurs bete kan komplettera tamdjurens bete t.ex. i skyddade områden.

  Med dessa åtgärder ser vi att den nedåtgående trenden för ängs- och betesmarker kan vändas samtidigt som lantbrukare gynnas.

  Stina Bergström,

  miljöpolitisk talesperson MP

  Emma Nohrén,

  landsbygdspolitisk talesperson MP

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen