facebooktwittermail

Orimligt att skydda hela den fjällnära skogen

Skogsutredningen har nu presenterats och den är likt regeringen med dess stödpartier sammansatt av motstridiga idéer, skriver Mats Nordberg (SD).

”Vi har inte sett många tecken på att regeringsblocket med stödpartier verkligen bryr sig om landsbygden – nu är det upp till bevis”, skriver Sverigedemokraternas Mats Nordberg.
”Vi har inte sett många tecken på att regeringsblocket med stödpartier verkligen bryr sig om landsbygden – nu är det upp till bevis”, skriver Sverigedemokraternas Mats Nordberg. FOTO: MOSTHOTOS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Efter krav från riksdagen och som en del av januariöverenskommelsen tillsatte regeringen 2019 en utredning om äganderätten. Bakgrunden till utredningen var att skogsägare allt oftare nekats möjlighet att avverka i sina skogar utan att få ersättning.

LÄS OCKSÅ: Skogsutredningen – här är 50 nya förslag

Dessutom har allt större privatägda skogsarealer tagits över av staten för reservatsbildningar av olika slag, utan att markägarna fått vara med i beslutsprocessen. Utredningen har nu presenterats och den är likt regeringen med dess stödpartier, sammansatt av motstridiga idéer.

Redan i dag är nästan 30 procent av Sveriges skogsareal undantagen från skogsbruk, såväl statligt som privat ägd skog. Att arealen ändå fortfarande ökar beror på att flera myndigheter, utan beslut från riksdagen, drivit linjen att skogen måste övergå i statlig ägo för att kunna anses skyddad.

Att undanta ytterligare arealer enskilt ägd skog från skötsel och avverkning är onödigt och krockar dessutom med en grundprincip i svensk skogspolitik som bygger på att skogsbrukaren äger rätten att besluta om sitt skogsbruk.

Skogsutredningen som offentliggjordes i veckan innehåller en rad förslag som i grunden är positiva. Det viktigaste är att upphöra med registrering av nyckelbiotoper – ett system där skogsägare ej fått vara delaktiga i beslut som gjort deras skog nästintill värdelös. Där har utredningen träffat rätt.

Andra positiva förslag är att halvera handläggningstiden före avverkning, att beslut om skydd av skog verkligen ska bygga på frivillighet och resultera i rimlig ersättning samt att en nationell målsättning för ökad virkesproduktion ska formuleras – så att vi kan nå både förbättrad miljö och ökad virkesproduktion.

Tyvärr lägger utredaren även förslag som kommer att skapa stora problem och nya konflikter. Trots att utredningen fastslår att skydd ska vara frivilligt och föregås av överläggningar med markägaren föreslår den samtidigt att enorma arealer skog ska tas från privata ägare i Norrlands och Svealands inland. Detta förslag ser närmast ut som om det tillkommit för att hjälpa de övriga januaripartierna att få Miljöpartiet att acceptera de andra delarna av utredningen.

Vi finner förslaget orimligt, onödigt och skadligt. För det första är just Norrlands inland den del av Sverige som redan har störst andel skyddad skog. För det andra är detta den del av landet där staten redan äger mest skog. Vill regeringen prompt avsätta mer skog för skydd så bör detta i så fall ske på statens egen mark, inte privatägd.

Kommunalråd i inlandet har länge protesterat mot att så mycket skog redan undantagits från brukande att sågverken saknar råvara, lantbruk läggs ned och såväl sysselsättning som utvecklingsmöjligheter i kommunerna hämmas.

Förslaget om ett nytt jättereservat som berör hundratals skogsägare har tillkommit utan att de har rådfrågats, något som rimmar väldigt illa med utredningens ledord om frivillighet och stärkt äganderätt. När skog undantas från brukande måste besluten i varje enskilt fall vara synnerligen väl motiverade med tanke på de negativa konsekvenser de medför.

Vi har inte sett många tecken på att regeringsblocket med stödpartier verkligen bryr sig om landsbygden – nu är det upp till bevis. Låt oss behålla de delar av utredningens förslag som säkrar markägarnas rätt att sköta den skog vi alla har nytta av och som ger landsbygd, turism och biologisk mångfald en chans att blomstra, men avvisa de förslag som är skadliga för landsbygdens befolkning och näringar.

Mats Nordberg (SD), Skogspolitisk talesperson

Mats Nordberg, Skogspolitisk talesperson(SD).
Mats Nordberg, Skogspolitisk talesperson(SD). FOTO: SVERIGEDEMOKRATERNA

LÄS MER: Skarp kritik mot skogsutredningen: ”Besviken”

LÄS MER: Skogsutredaren: ”Hoppas man tar sig tid att se helheten”