facebooktwittermail d

”Svenskt jordbruk behöver glyfosat”

Glyfosat är världens och Sveriges vanligaste substans i växtskyddsmedel och används för att bekämpa ogräs. I dagsläget har glyfosat ett godkännande till 15 december 2022, men eftersom den pågående utvärderingen av glyfosat vad gäller potentiella hälso-och miljörisker inte kommer bli färdig i tid, menar vi moderater att godkännandet inom EU behöver förlängas. 

Jessica Polfjärd.
Beslutet om glyfosat som växtskyddsmedel i EU ska baseras på vetenskap, inte på känslor, menar Jessica Polfjärd. FOTO: PRESSBILD: EPP/EU-PARLAMENTET

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En första del av utvärderingen blev klar 2021 från AGG, Assessment Group of Glyphosate, bestående av kemikaliemyndigheterna i Ungern, Nederländerna, Frankrike och Sverige. De lämnande över sin vetenskapliga bedömning till EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, Efsa, samt ett förslag på harmoniserad klassificering av ämnet till EU:s kemikaliemyndighet, Echa. Efsa och Echa ska nästa år komma med en slutlig utvärdering. 

I den första delen av utvärderingen konstateras att grödor som behandlats med glyfosat inte utgör en akut risk för konsumenter. Denna bedömning inkluderar eventuella rester på grödor efter att glyfosat har använts och eventuella rester i djurfoder och råvaror när boskap har exponerats för glyfosat. Det finns alltså i dagsläget inte några klara skäl för att förbjuda användningen, så som den ser ut i dag. 

Att förbjuda glyfosat skulle kunna få stora konsekvenser för Sverige. Inte minst i ett läge där kriget i Ukraina redan pressar livsmedelspriser och ställer högre tryck på vårt och resten av Europas jordbruk. Enligt Jordbruksverket skulle ett förbud både ge högre kostnader för trädgårds- och jordbruksnäringen och samtidigt öka andelen växthusgaser då mer drivmedel förbrukas. Jordbruksverket konstaterar också att ett förbud av glyfosat skulle ställa till med stora problem för lantbruket då det i dagsläget saknas jämförbara alternativ för växtskydd. 

Jämfört med flera andra länder i EU har Sverige i dag redan strikta restriktioner för användande av glyfosat. Det är exempelvis inte tillåtet att hursomhelst använda glyfosat i spannmål och i Sverige finns heller inga grödor som besprutas under växtsäsongen som är resistenta mot glyfosat. 

För Moderaterna är det avgörande att svenskt jordbruk fortsatt kan använda glyfosat på att ansvarsfullt och säkert sätt. Ny teknik och forskning är viktiga åtgärder för att på ett genomförbart sätt ställa om till ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk. 

När EU-kommissionen 2017 föreslog och sedermera förnyade godkännandet för glyfosat var det alltför många politiker som ignorerade vetenskapliga bedömningar. Moderaterna kommer inte att acceptera att vi fattar beslut på lösa grunder. 

Användningen av glyfosat och växtskyddsmedel generellt ska utgå ifrån bästa tillgängliga vetenskap och noggrant övervägande framför känsloargument och förhastade slutsatser. Vi får inte ha en debatt som är svart eller vit och från politiskt håll måste man vara både är lyhörd för den vetenskapliga utvärderingen och för det faktum att det i dag saknas en universallösning som skulle kunna ersätta glyfosat. 

För oss moderater är det självklart att vi behöver ett ansvarsfullt och säkert användande av växtskyddsmedel och inte minst för glyfosat. Det finns inte övertygande argument för att man inom EU ska stoppa användningen av glyfosat, det skulle snarare riskera att bli kontraproduktivt, såväl för klimatet som för jordbruket. I en tid när vi ställer höga förväntningar och krav på branschen att leva upp till våra miljö- och klimatmål behöver vi tillhandahålla alla verktyg de kan få, inte begränsa. 

Moderaterna kommer aett arbeta aktivt för att branschen ska kunna arbeta under stabila förutsättningar utan tvära kast. Vi kommer stå upp för faktabaserade beslut och svenskt jordbruk och agera vid varje givet tillfälle när politiker vill fatta beslut utan fakta som riskerar hela branschens konkurrenskraft och hållbarhet. 

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker

Läs mer:

Ett års förlängning föreslås för glyfosat

EU:s kemikaliemyndighet: Glyfosat orsakar inte cancer

GM-grödor och glyfosat har ökat kolinlagringen