facebooktwittermail

Hur kan vi sänka brygglovet?

Ett par undrar om de kan göra något åt grannens nyanlagda brygga. ATL:s jurist reder ut vad som gäller.

Strandskyddsreglerna i miljöbalken skyddar inte grannars enskilda intressen, men det kan finnas andra vägar att gå för att stoppa en olämpligt placerad brygga. Det skriver juristen Lisa Kylenfelt.
Strandskyddsreglerna i miljöbalken skyddar inte grannars enskilda intressen, men det kan finnas andra vägar att gå för att stoppa en olämpligt placerad brygga. Det skriver juristen Lisa Kylenfelt. FOTO: ATL/MOSTPHOTOS

Kära Jurist-Lisa,

Vi är ett par på västkusten med ärvt havsnära boende. Mannen på vår grannfastighet har byggt en brygga i gränsen till vårt, och först i efterhand sökt om lov. Han har nu fått beslut från länsstyrelsen på att detta är okej! Vi skrev till länsstyrelsen och berättade att bryggan är mycket olämpligt placerad, mitt i barnens orörda badvik, men de säger att vi inte har rätt att tycka till om saken. Fundera gärna några varv på vad vi kan göra för att stoppa eländet + hans eländiga brygga.

/Claes & Bodil

Hej Claes och Bodil, tack för att ni läser tidningen och skriver till spalten.

Ja, hur stoppar man detta? För att få lov att bygga brygga inom strandskyddat område måste man normalt ha fått beslut om dispens från strandskyddet, och det får man bara om man har särskilda skäl för det. Den som bygger brygga utan sådant beslut riskerar att tvingas riva den och återställa miljön, men kan beviljas dispens i efterhand om det finns särskilda skäl. Problemet för er är att grannar som utgångspunkt inte anses ha rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispens. Detta eftersom strandskyddsreglerna i miljöbalken inte skyddar grannars enskilda intressen, utan allmänna intressen som bevakas av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen skickar en kopia av alla beslut om strandskydd till Naturvårdsverket, som bedömer om det finns anledning att överklaga beslutet. Vid denna bedömning inriktar sig Naturvårdsverket på beslut där det tydligt saknas ett särskilt skäl för att dispens beviljats. Man fokuserar vidare bland annat på ärenden där åtgärder görs på till synes oexploaterad mark, och om området ligger inom riksintresse. Om det finns starka allmänna intressen som dessa som talar emot grannens brygga så kan ni kanske skriva till Naturvårdsverket och be dem titta närmre, eller en gång till, på beslutet?

Men det finns en möjlighet att själva få till en överprövning av grannens brygga. Den som vill anlägga en brygga behöver utöver dispens från strandskyddet anmäla vattenverksamhet till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen i beslutet även godkänt anmälan om vattenverksamhet kan ni som grannar överklaga beslutet i den delen, om ni berörs av det. Vanligtvis anses man berörd av ett beslut om man kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den planerade vattenverksamheten, och risken inte kan anses vara enbart teoretisk eller helt obetydlig. Grannar som genom bryggan löper en sådan risk kan alltså överklaga länsstyrelsens beslut att tillåta bryggan i denna del till mark- och miljödomstolen.

Domstolen kommer då att bedöma om det finns behov av att förbjuda vattenverksamheten. Vid bedömningen ska fördelen av en brygga inom detta område ur allmän och enskild synpunkt vägas mot de skador eller olägenheter som kan antas uppkomma genom tillkomsten av bryggan. Här kan man exempelvis framhålla områdets eventuella naturvärden, att det är en orörd badvik, och de skador ni lider av bryggan. Kanske finns det bryggor i närområdet som er granne istället kan använda som kan framhävas?

Skriv gärna och berätta hur det gick, håller tummarna för er!

Har du en fråga till juristen Lisa Kylenfelt? Mejla till juristen@atl.nu!