facebooktwittermail d

Svårt att mäta olika livsmedels miljöpåverkan

Många vill veta på vilket sätt och hur mycket olika livsmedel påverkar miljön, men hur det görs på bästa sätt saknas det i dag standard för. Mycket forskning i ämnet pågår – Mattias Norrby på Stiftelsen Lantbruksforskning berättar mer.

Hej!

Det är mycket prat i samhället i dag om hur vår mat påverkar miljön, men hur är det egentligen – finns det kunskap om olika livsmedels miljöpåverkan i relation till deras näringsmässiga innehåll? 

Anne-Marie

Hej Anne-Marie!

Vilken typ av livsmedel vi väljer att äta och hur dessa produceras har stor inverkan på såväl vår hälsa som miljön. Livscykelanalys är den vanligaste metoden för att beräkna livsmedelsprodukters miljöpåverkan. 

Nyligen lanserade FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, en metodrapport som ger vägledning kring hur nutritionsaspekter bör beaktas inom livscykelanalys. Rapporten har skrivits av 30 internationella miljö- och nutritionsforskare, däribland Elinor Hallström och Marta Bianchi från Rise, som bedriver forskning i samarbete med bland annat Sahlgrenska Akademin och Livsmedelsverket för att systematiskt utvärdera och validera olika närings- och hälsoindikatorer för användning tillsammans med livscykelanalys. 

I dag finns ingen standard för den bästa metoden och det finns behov av att utvärdera olika metoder för att kunna ge rekommendationer för så kallad best practice. Här har Rise som oberoende forskningsinstitut en viktig roll att fylla, genom att bidra med stöd och vägledning av vilka metoder som lämpar sig bäst för olika syften.

Så här svarar Elinor Hallström:

”Livscykelanalys används inom forskningen, men också av livsmedelsindustrin och myndigheter, för att mäta och följa upp miljöpåverkan från verksamheten och för att identifiera åtgärder för minskad miljöpåverkan. Under de senaste åren har livscykelanalys använts alltmer för att jämföra olika livsmedels miljöpåverkan med varandra.

Traditionellt sett uttrycks miljöpåverkan per kilo producerat livsmedel. Men för vissa syften har denna jämförelsebas ifrågasatts, då den inte tar hänsyn till skillnader i livsmedels näringsinnehåll. Detta kan medföra uppenbara risker när miljöpåverkan av livsmedel jämförs. 

Låt oss ta jämförelsen mellan mjölk och ost som exempel. Klimatpåverkan från ost är cirka sex gånger högre jämfört med mjölk per kilo produkt, men uttryckt per energiinnehåll är produkternas klimatpåverkan i samma storleksordning. På grund av ostens högre energiinnehåll äter vi också mindre mängd ost jämfört med mjölk, vilket delvis kompenserar för dess högre klimatpåverkan per kilo produkt.

I dag finns alternativa metoder för att uttrycka miljöpåverkan på ett sätt som bättre tar hänsyn till livsmedlets funktion och näringsinnehåll. Rise har inom expertisområdet Hållbar Nutrition bedrivit forskning under flera år och sett hur intresset för frågan växt både inom akademin och i näringslivet. 

Föreslagna metoder varierar från enklare varianter där miljöpåverkan relateras till livsmedlets innehåll av enskilda näringsämnen till mer komplexa metoder där livsmedlets näringskvalitet mäts med ett så kallat näringsdensitetsindex. För andra syften uppmanas att miljöpåverkan av livsmedel endast jämförs inom kategorier med liknande näringsinnehåll och funktion i vår kost.”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten