facebooktwittermail

Fler lager plast för bättre vallfoder

Antalet lager av plast, tidpunkt för skörd och när strängläggning görs har visat sig ha stor betydelse för svamp- och mögelförekomst i ensilagebalar.

Skördetidpunkt, hantering och antal lager plast spelar roll för den hygieniska kvalitén på inplastat vallfoder.
Skördetidpunkt, hantering och antal lager plast spelar roll för den hygieniska kvalitén på inplastat vallfoder. FOTO: ANN LIND N

Inplastat vallfoder med hög torrsubstanshalt – 50 procent och högre – är vanligt till hästar i Sverige. Ofta frågar hästägare numera efter plastat foder med mycket hög ts-halt, närmast att likna vid inplastat hö. Men det finns problem. Hösilaget produceras genom torkning och plastning och hanteringen i sig kan skapa problem med tillväxt av mögel och svamp i fodret.

Penicillium roqueforti i fodret

I en studie som gjorts på 124 gårdar, 99 i Sverige och 25 i Norge, undersöktes förekomsten av mögel och svamp i plastat vallfoder under två säsonger. På alla gårdar togs foderprover från minst tre balar på samma fält hos respektive producent. På en av de tre balarna togs all plast bort och ytan analyserades för att se om det fanns mögel på ytan.

Resultatet visade att 89 procent av alla gårdar som deltog i studien hade någon typ av svampart i vallfodret. På hälften av gårdarna fanns synligt mögel på och i balarna. 48 procent av gårdarna hade förekomst av Penicillium roqueforti i fodret och hos 29 procent hittades Aspergillus.

Färre lager – mer mögel

I studien konstateras att det var stor skillnad på det antal lager plast som de olika gårdarna lade på balarna. Som minst handlade det om 6 lager och som mest upp till 16 lager.

– Den skillnaden visade sig ha stor betydelse för förekomst av mögelsvampar, säger agronom Jessica Schenck, som gjort avhandlingen, till Hästsverige.se

Risken för svampförekomst var högre när mindre än åtta lager plastfilm hade använts vid inplastningen.

Skördetidpunkt påverkar

Utöver antalet lager plast och ts-halt spelar också skördetidpunkt och hantering efter slåtter in på den hygieniska kvalitén.

– Det visade sig att den så kallade strängläggningen av vallfodret bör göras så nära inpå pressning och plastning som möjligt.

Detta för att minska risken för tillväxt av svampförekomst. I studien konstaterades också att mängden mögel ökade med senare skördetidpunkt.

Läs också: Sockerstudie förenklar val av tid för skörd

Läs också: Fler hästägare frågar efter inplastat hö