facebooktwittermail d

Mycket talar för avslag på lättnader i strandskyddet

Vad hände egentligen med ändringarna av strandskyddet? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut vad som hänt med förslaget att omarbeta reglerna. 

Lisa Kylenfelt.

Hej igen Lisa, vad hände med de föreslagna ändringarna strandskyddet? Är det klart? 

Hälsningar Jafaar

Hej Jafaar, och tack för att du hör av dig på nytt så att vi kan följa upp en högaktuell fråga som det ju tycks ha blivit… en politisk pannkaka av?

Som vi skrev sist är ju strandskyddet ett miljörättsligt skydd som gäller i hela landet, i syfte att säkra allemansrättslig tillgång, och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Skyddet omfattar normalt både land- och vattenområdet inom 100 meter från strandkant, men kan utvidgas upp till 300 meter. Inom strandskyddat område råder det normalt förbud mot nybyggnation om man inte sökt och beviljats en dispens, det vill säga ett undantag i det enskilda fallet. Dispens beviljas i praktiken endast om man uppfyllt något av de särskilda skäl som lagstiftaren räknar upp.

Strandskyddet har länge varit en het potatis, och lagstiftningen är ofta föremål för utredning om ändring. Senast tillsatte regeringen år 2019 en särskild utredning för att se över strandskyddet i grunden, detta eftersom bestämmelserna om strandskydd ansågs vara svårtillgängliga. Vidare lyftes bland annat svårigheterna att bygga strandnära på landsbygden.

Utredningens förslag att bland annat ta bort strandskyddet vid insjöar med en vattenyta som uppgår till maximalt en hektar, eller vid vattendrag som är maximalt två meter breda, mötte kritik av flera remissinstanser. Härtill punkterade Lagrådet förslaget kraftigt genom att beskriva det mer som en åsiktsyttring än ett genomarbetat förslag, och kallade ärendet sammantaget problematiskt. 

Stukat, men inte dött, omarbetades förslaget något till den proposition som regeringen beslutade om i mars 2022. Lagförslaget, som innebar att strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag istället skulle minskas till 25 meter med lättnader i fråga om dispens med mera, föreslogs att börja gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen stoppade dock förslaget i april 2022. En majoritet av oppositionen som stoppade förslaget vill se att strandskyddet genomgår en grundlig omarbetning, medan minoriteten efterfrågar en generell skärpning av strandskyddet. Frågan ska adresseras på nytt i riksdagen i slutet på maj, men mycket sägs tala för att det blir avslag på alltihop. 

Värt att notera är att det, vid sidan av den stora (döda?) strandskyddsreformen, även pågår en utredning om de areella näringarnas undantag från strandskyddet som ska utredas separat med slutdatum 31 mars 2023. En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddet för de areella näringarna som återfinns i miljöbalken. Syftet är att säkerställa att regleringen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare. Låt oss hoppas på bra, och bärande, förslag därifrån.

Lisa Kylenfelt

Jurist på Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor till våra experter