facebooktwittermail

Strandskyddet kan upphävas av särskilda skäl

Hur fungerar strandskyddet för flytande bostäder, som till exempel husbåtar? ATLs jurist Lisa Kylenfelt reder ut.

FOTO: ATL

Hej! Vi är två studenter som jobbar med vårt examensarbete ”Framtiden för marint samhälle” som handlar om flytande bostäder. Vi konstaterar att strandskyddslagen är det största hindret mot flytande bostäder i dag, trots att flytande bostäder inte motverkar syftet med strandskyddet. Därför undrar vi hur strandskyddslagen ser på flytande bostäder i dag? Sådana bostäder finns exempelvis i Pampas Marina i Solna och i Nacka i Stockholm, men hur kommer fallet att se ut för oplanerade områden?

Tack på förhand, Nour & Ilona

Hej, och tack för en intressant fråga!

Strandskyddet är ett miljörättsligt skydd som gäller i hela landet, med syftet att säkra allemansrättslig tillgång, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Skyddet omfattar i vanliga fall både land- och vattenområdet inom 100 meter från strandkant, men skyddet kan utökas upp till 300 meter.

Inom strandskyddat område gäller förbud mot att bland annat uppföra nya byggnader. I lagen anges inte vad som avses med en byggnad. I förarbetena till lagen, som man kan läsa för att förstå lagen bättre, anges att även flyttbara konstruktioner i vissa fall kan anses som byggnader.

Som exempel på det nämns stadigvarande förankrade husbåtar. Anledningen till att även sådana husbåtar är förbjudna är att de typiskt sett hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, exempelvis genom båt eller bad. De försämrar vidare generellt sett förutsättningarna för det vattenlevande djur- och växtlivet genom skuggning av havsbotten med mera.

Och sannolikt kommer man inte heller undan begreppet stadigvarande genom en färd eller två på böljan blå. I ett nyligen avgjort mål bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en bastubåt som låg förtöjd vid strandlinjen året runt, och endast användes för dagsturer någon gång per månad under båtsäsongen, var så stadigvarande förtöjd att den träffas av förbudet mot nya byggnader inom strandskydd.

Enligt dagens strandskyddslagstiftning är flytande bostäder med stadigvarande förankring därför normalt förbjudna, varpå man i det enskilda fallet får ansöka om och beviljas dispens från strandskyddet för att få ha husbåten förankrad. Notera också att en husbåt som står uppställd på samma plats under lång tid även kan kräva bygglov.

Det är dock riktigt att det finns bostadsområden för permanent boende på vatten i Sverige, såsom Nacka Marinstad. För dessa områden har kommunen antagit detaljplan och däri upphävt strandskyddet, vilket kommunen normalt har möjlighet att göra om det finns särskilda skäl för det, och om intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Det vanligaste särskilda skälet som används för att upphäva strandskyddet i plan är enligt Boverket att marken redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften. Det näst vanligaste skälet för att upphäva strandskydd i detaljplan är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Önskar er stort lycka till med ert arbete,

Lisa Kylenfelt, Ludvig & Co

SKICKA IN DIN FRÅGA!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Har du en juridikfråga? Mejla den till juristen@atl.nu.