facebooktwittermail d

Svårt rucka på strandskydd för jordbruksfastighet

Strandskyddet kan stoppa fastighetsbildningar. Men om verksamheten på den nya fastigheten ger betydande intäkter kan undantag göras, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

Röda stall vid havet.
Arkivbild. FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/SCANDINAV/TT

Hej Lisa, 

Lantmäteriet har beslutat om avstyckning för att bilda en ny jordbruksfastighet för vår hästverksamhet. Länsstyrelsen har nu överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen och skriver att beslutet skulle vara ett kringgående av bestämmelserna om strandskydd och att vår hästhållning inte ger några inkomster. Vad menar de och vad gör vi nu? 

Anna och Tomas

Hej Anna och Tomas, och tack för att ni skriver till mig! Som vi tidigare har haft uppe i spalten kan bestämmelserna om strandskydd sätta stopp för bildandet av fastigheter inom vattennära områden med strandskydd. 

Fastighetsbildningslagen innehåller uttryckliga regler om att fastigheter ska bildas så att syftet med reglerna om strandskydd inte motverkas (vilket exempelvis skulle kunna ske om strandskyddad mark förs över till en fastighet och då blir tomtplats eller privat zon där allmänheten inte har rätt att vistas). 

För jord- eller skogsbruksfastigheter finns även särskilda regler om att de för att anses lämpade för sitt ändamål ska ha sådan storlek, sammansättning och utformning att de medger att det företag som ska bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Enligt förarbetena innebär detta villkor att fastigheten alltid måste lämna ett visst positivt bidrag till brukarens försörjning. 

Vid tidpunkten när regeln infördes ansågs det naturligt att som utgångspunkt kräva att jord- eller skogsbruksfastigheten skulle kunna ge brukaren hans eller hennes huvudsakliga utkomst. Utgångspunkten kan dock frångås om det finns möjligheter att kombinera jord- eller skogsbruksföretaget med annan varaktig verksamhet på orten. I förarbetena till bestämmelsen nämns exempelvis entreprenadrörelse, hantverk, stuguthyrning och turistverksamhet som inkomst av tjänst. Kanske kan eran hästhållning, om den inte i sig ger intäkter, därför kombineras med någon annan verksamhet? Om så är fallet kanske mark- och miljödomstolen fastställer Lantmäteriets beslut. Om ni inte kan bevisa att er planerade hästhållning är av sådan omfattning att den kan bedömas som bärkraftig eller utvecklingsbar kan dock en jordbruksfastighet inte bildas, och ni riskerar att länsstyrelsen får rätt i domstolen. 

Möjligen bör domstolen, beroende på hur ni ursprungligen har formulerat ansökan till Lantmäteriet, även pröva om avstyckningen bör tillåtas för bildande av en bostadsfastighet med det kombinerade ändamålet hästhållning. Eftersom domstolarna är väldigt försiktiga med att tillåta bildandet av så kallade kombinerade bostadsfastigheter inom strandskyddat område kan dock sådan fastighetsbildning endast i undantagsfall tillåtas. 

Notera att när någon som företräder ett allmänt intresse, som länsstyrelsen, överklagar ett fastighetsbildningsbeslut så har ni tyvärr som huvudregel inte rätt till ersättning för era rättegångskostnader även om ni vinner målet. Detta eftersom det anses åligga er som en medborgerlig skyldighet att medverka i fastighetsbildningsprocessen utan rätt till ersättning för de olägenheter och kostnader som ni orsakas. Håller stora tummarna för att dessa råd ska ta er en bit på vägen, och att det löser sig för er Anna och Tomas. 

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu