facebooktwittermail d

Betesskador dubbelt så stora som målet i norr

I tre av fyra norrlandslän minskar skogsskadorna av hjortdjur. Men skadorna är fortfarande dubbelt så stora som målet.

En grupp älgar står i ett skogsbryn.
Viltskador av framförallt älg leder till stora ekonomiska förluster för både skogsägare och samhället. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

11 procent av den tall som står i ungskog i norra Sverige skadades av älg och andra hjortdjur under det senaste året. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter att ha sammanställt resultaten från årets älgbetesinventering.

”I jämförelse med den nationellt fastställda målnivån på fem procent skador är det allt för stora skador. Det finns därför behov av att vidta åtgärder som leder till att skadorna på skog minskar och närmar sig de mål som våra myndigheter har beslutat om”, säger Magnus Kristoffersson, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Positivt är att viltskadorna minskar i tre av fyra län, mest i Västernorrland där de färska viltskadorna på tall gått från 17 procent till 11 procent sedan fjolårets inventering. I Jämtland minskade de med 0,4 procentenheter, i Norrbotten med 1 procentenhet samtidigt som de ökade med 0,1 procentenheter i Västerbotten. Sammantaget för alla fyra län innebär det dock bara en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående inventering.

Digitala kartor

Samtidigt bedöms andel foderproducerande ungskogar på sikt minska i Norrbotten och Västerbotten medan de bedöms öka i Jämtland och Västernorrland.   

Enligt Skogsstyrelsen är skadorna ojämnt fördelade, vilket innebär att vissa markägare får bära en stor del av bördan med mycket höga skadenivåer. För att underlätta arbetet med förslag till åtgärder inom viltförvaltningen samt riktade förebyggande åtgärder har Skogsstyrelsen utvecklat digitala kartor som visar vilka områden som är mest drabbade.  

Läs mer: 15 procent färska viltskador i Götaland

Läs också: 12 procent viltskador i Mellansverige

Läs även: ”Halvera älgstammen i Norrland”

Mer läsning: Större kalvar och fertilare älgkor för 50 år sen