facebooktwittermail d

Stora förväntningar på Skogsstyrelsen ledning

Arbetet med att förverkliga skogens miljömål går inte fort nog. Skogsstyrelsen har ett stort ansvar i dessa frågor, och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl vill veta hur den nye generaldirektören Herman Sundqvist tänker gripa sig an dessa utmaningar.

Välkommen till ett nytt uppdrag och nya utmaningar! Det blir intressant att följa ditt arbete för att de båda skogspolitiska målen - miljö och produktion – ska förverkligas av dem som äger och brukar skogen, samt de insatser som behövs för att nå riksdagens miljökvalitetsmål Levande skogar och målen om friluftslivet i skogen.

Din föregångare påbörjade en rad förändringar som vi förväntar oss att du fullföljer, bland annat skarpare lagtillsyn, ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk och riktlinjer för hur artskyddet ska tillämpas.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket konstaterar båda i den senaste utvärderingen att miljökvalitetsmålet Levande skogar inte är möjligt att nå med dagens styrmedel och åtgärder, bland annat på grund av:

- Brist på arealer gammal skog med kontinuitet

- Brist på långsiktigt skydd av ekologiskt värdefulla skogar

- Avverkningar av värdekärnor

- Skador på forn- och kulturlämningar, upplevelsevärden samt hänsynskrävande biotoper och vattendrag

Nyligen lämnade Skogsstyrelsen en redovisning till regeringen om vilka åtgärder man därför tänker vidta för att bidra till att miljömålen nås.

Delar du problembilden som utvärderingen beskriver, och bedömningen att Levande skogar är ett miljökvalitetsmål som det är möjligt att nå om de föreslagna åtgärderna genomförs?

Hur ser du på ”ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk”, både när det gäller takten i arbetet och hur stora arealer som på tio års sikt bör brukas med sådana metoder?

Delar av skogsbruket vill förändra det för oss viktiga begreppet nyckelbiotop och hur det ska hanteras.

Hur kommer du att gå vidare med arbetet med nyckelbiotoper och rutinerna för att hantera dem?

Kommer du att verka för en ny nyckelbiotopsinventering och komplettering i de delar av Sverige som inte omfattades av den förra inventeringen?

Skogsstyrelsen har publicerat uppgiften att cirka 7 procent av skogen sparas som naturhänsyn vid avverkningar. Vi anser att siffran varken återspeglar långsiktighet eller kvalitet i den hänsyn som tas. Områden som räknas in avverkas inte sällan i ett senare skeende.

Hur kommer du att verka för att säkerställa långsiktigheten och kvaliteten i naturhänsynen, samt att statistiken verkligen speglar lagens jämställda mål?

Skogsstyrelsens konsekvensanalys visar att nuvarande skogsbruksmetoder riskerar att åstadkomma ett landskap där riktigt gammal skog endast kommer att finnas i skyddade områden eller hänsynsytor på hyggen. En ökad och än mer intensiv skogsproduktion riskerar att underminera möjligheterna för det rörliga friluftslivet.

Skogsstyrelsen ska bland annat samordna arbetet för att nå friluftslivsmålen, kartlägga och sprida information om områden med lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv samt skapa modeller för att lösa intressekonflikter.

Hur kommer du att arbeta med friluftsmålen och värna skogar med särskilda värden för friluftslivet?

Johanna Sandahl,
Ordförande Naturskyddsföreningen