facebooktwittermail d

Stoppa den ekonomiska massakern på svensk vindkraft

Just nu pågår en gigantisk ekonomisk massaker av svenska vind- och vattenkraftföretag framför våra ögon. Politikerna måste ta ansvar för en krisande bransch, skriver Olof Karlsson, Ölandsvind AB.

FOTO: HANS DAHLGREN/PRIVAT

Hundratals energiföretag med tusentals hel- eller delägare berörs, varav många centerpartister, berörs av vind- och vattenkraftföretagens kris. Vi var miljöentusiaster som ville hjälpa till att med egna medel förverkliga de intentioner partiet stod för och därför satsade på förnybar el.

Elcertifikaten som infördes den 1 maj 2003 fungerade relativt väl som stöd för förnybar elproduktion fram till ungefär 2011. Därefter har det blivit obalans i systemet genom en större tilldelning av elcertifikat än avsättning. Regeringen kunde självfallet ha justerat den så kallade kvotkurvan som reglerar avsättningen av elcertifikaten så snart man upptäckte obalansen. Det gjorde man inte i tillräcklig omfattning utan överskottet har drivit ner ersättningen till producenterna till bara cirka 5 öre per kilowattimma.

För att vindkraftverk byggda under perioden 2006–2012 ska klara drift- och kapitalkostnader krävs en total ersättning på cirka 55 öre. Dagens elpris är ca 30 öre per kilowattimma. För att få kalkylen att gå runt skulle det krävas ett certifikatpris på 25 öre.

Tyvärr har regeringen med Centerpartiet och Miljöpartiet som medlöpare beslutat att inte vidta några stödåtgärder, inte ens en omedelbar höjning av kvotkurvan. Med öppna ögon betraktar man nu den pågående ekonomiska massaker som nu pågår av svensk vindkraft.

Denna medverkan i massakern är ovärdig det centerparti jag lärt känna genom åren. Bedömningen att politisk enighet med socialdemokraterna i energipolitiken är viktigare än att låta tusentals medlemmar falla offer för massakern ställer vi inte upp på.

1919 instiftades vattenkraftlånefonden. Genom att ge lån med 40 års amorteringstid kunde fonden finansiera stora volymer av den svenska vattenkraftutbyggnaden fram till dess att den avvecklades 1969. Fonden administrerades av Kammarkollegiet.

Nu behöver staten inrätta en ny stödfond genom att låna ut ett startkapital så att krisande kraftföretag kan överlåta lån med räntor och amorteringar på fonden mot att i stället få till exempel ett artonårigt annuitetslån. Vid återbetalningen ska även administrationskostnaden för lånet ingå. Därmed behövs inget statsstöd. För nuvarande kreditgivare, främst banker, borde det vara mycket intressant att medverka till inrättandet av fonden för att undvika konkurser och tvångsförsäljningar.

Om Centerpartiet snabbt beslutar att stödja idén om stödfond skulle den pågående ekonomiska massakern kunna avbrytas och de närmast ansvariga få chansen att slippa förknippas med den genom att arbeta med positiva alternativ. Många drabbade kommer förmodligen till partistämman i Malmö.

Olof Karlsson, Köping

Fd ordf SERO

VD i Ölandsvind AB sedan 1991

Mer om ämnet: Vindkraft