facebooktwittermail d

Stöd småföretagens produktutveckling

Varför har vi gjort det så svårt och komplicerat att hitta former för att stödja småföretagen i produktutveckling. Det skogstekniska klustrets samarbete med skogsbolagen kan stå modell för ett nytänkande, skriver Hans Eliasson, styrelseordförande på Carnab.

Skogsbruket har under de senaste 50 åren genomgått en otrolig rationalisering, genom mekaniseringen av avverkningsarbetet, transporter samt delvis skogsvården. Vad som kännetecknar denna process är att merparten av de innovationer och tekniska lösningar har kommit från företag i skogslänen.

Under min tid i branschen har möjligheterna till stöd för produktutveckling försämrats. På 1970-talet kunde mindre företag få produktutvecklingsstöd från STU (styrelsen för teknisk utveckling). När STU lades ned bildades Vinnova och Tillväxtverket. Vinnova har mera rollen att stödja forskningen vid våra lärosäten genom större program.

Tillväxtverket har rollen att tillsammans med länsstyrelserna och regionförbund stödja företagsetableringarna samt stöd till investeringar.

Under de år jag var styrelseledamot i Vinnova så talades och skrevs det mycket om små och medelstora företag. De små företagens möjligheter att komma i fråga är i samråd med forskningen, och då helst i större program.

Dessa program blir ofta så omfattande att det blir ingenting till de små företagen i en liten sektor som till exempel skogsteknik, här tänker jag framförallt på de strategiska innovationsprogrammen (SIO).

Inom det skogstekniska klustret har vi återskapat de möjligheter som fanns på 1970-talet med direkt stöd från skogsbolagen till produktutveckling. I det arbetet har vi även ett givande samarbete med forskare framförallt vid SLU, Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet. Dessa samarbeten sker med förståelse för det lilla företagets villkor.

När man ser de stora summorna som går ut via Vinnova och Formas så funderar man över verkningsgraden. De stora satsningarna på fordonsindustrin har i huvudsak gått till personvagnar. Arbetsfordon som skogsmaskiner har inte fått något.

Jag tror att vi måste återskapa ett system där det är lättare för små företag som Vimek AB och Bracke Forest AB att kunna erhålla stöd för produktutveckling, och på deras villkor skapa samarbete med forskningen.

De stora programmen är för tunga och byråkratiska,.

Det pågår för närvarande en utredning inom näringsdepartementet där de olika formerna för företagsstöd ska belysas. Det har satsats 3 miljarder till Fouriertransform AB för att gå in som delägare i mindre fordonsrelaterade företag. Inlandsinnovation AB har fått 2 miljarder för att gå in i tillväxtföretag i inlandet.

Utredning föreslår att dessa organisationer slås samman. Jag tycket att man i detta läge borde skapa möjligheter för mindre företag och klusterbildningar att söka stöd för produktutveckling och prototypframtagning.

Hans Eliasson,
Styrelseordförande på Carnab