facebooktwittermail d

Stillestånd knäcker skogsentreprenörerna

Tunga kostnader till följd av torkan hotar hel bransch.

Stora kostnader till följd av torkan hotar en hel bransch, skriver Bernt Hermansson, ordförande för Skogsentreprenörerna.
Stora kostnader till följd av torkan hotar en hel bransch, skriver Bernt Hermansson, ordförande för Skogsentreprenörerna.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med anledning av den långa torkan och den ökade brandrisken i skog och mark har intresset från allmänheten ökat för vår bransch. Vi Skogsentreprenörer har känt oss trygga med att det finns branschgensamma riktlinjer framtagna av oss i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänsten och skogsbolagen. Riktlinjer, som ska användas vid brandrisk så att vi kan bedriva ett brandsäkert skogsbruk.

Torkan har i år drabbat hela landet. Torrt blir det i stort sett varje år, och stillestånd för skogsmaskiner likaså, men det som är ovanligt i år är att torkan, och därmed stillestånden, drar ut på tiden. Vi ställer oss frågan: Vem ska ta kostnaden för att maskinerna får stå trots att alla åtgärder enligt riktlinjerna för brand är uppfyllda?

Just nu bärs hela den bördan av skogsentreprenörerna till en kostnad av 70-150 000 kronor per lag och vecka, beroende på skiftsform. Kostnaden för de extrema stilleståndsåtgärder som man nu tvingas till bör rimligtvis fördelas rättvist mellan kund och entreprenör. Skogsbruket som bransch går knappast på knäna, i princip alla kunder visar positiva resultat i denna högkonjunktur. Detta till skillnad mot skogsentreprenörerna där flera av våra medlemmar har kniven mot strupen.

Att det är svårt att skriva heltäckande entreprenadavtal är ingen nyhet. Ofta finns det tolkningsutrymme åt båda håll, speciellt om man hamnar i extrema situationer som den vi befinner oss i. Att som läget är nu ensidigt pressa skogsentreprenörer på de eventuella otydligheter som finns i avtalen är ett förhållningssätt som inte hör hemma i vår bransch.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det som faktiskt är inskrivet i avtal ska man hålla sig till. Det gäller både kontrakt, standardavtal och riktlinjer för brandriskhantering. Fördelningen av risk måste granskas hårdare, något som vi alla behöver tänka på vid nästa avtalsförhandling. En sådan fördelning kommer att ge stabilare leverantörer till skogsentreprenörernas kunder.

De branschgemensamma riktlinjerna ger skogsbruket en stabil och bra grund för det brandförebyggande arbetet. Entreprenörerna och deras anställda har en god kompetens och riskmedvetenhet som ligger till grund för samrådsförfarandet. När nu detta sätts ur spel framgår det med all önskvärd tydlighet att respekten för varandras kompetenser måste återupprättas.

Vi vårdar vår personal och våra kunder och kunderna behöver värdera och vårda sina leverantörer, annars kan antalet duktiga entreprenörer vara kraftigt decimerade efter semestrarna. Större är inte våra marginaler.

Bernt Hermansson

Ordförande Skogsentreprenörerna