facebooktwittermail

Debatt: Sverige kan inte leva på skogsreservat

Vi kan inte omvandla våra skogar till reservat och tro vi kan leva på denna museiverksamhet. Därför behöver Sverige kraftfullt stärka äganderätten, skriver Sten Bergheden (M), riksdagsledamot och skogsägare.

Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den svenska skogen är en förutsättning för vårt välstånd och ger oss stora exportintäkter. Sveriges skogar ägs i huvudsak av mindre skogsägare som skött sina skogar mycket bra i generationer, det har gett oss både ökad skogsråvara och dessutom hög biologisk mångfald. Det man äger vårdar man.

Regeringens äganderättsutredning var ett stort fiasko och ska placeras i papperskorgen. En ny äganderättsutredning bör tillsättas omgående. Sverige behöver dessutom inte mer reservatsyta, Sverige behöver i stället mer skogsproduktion.

Reservatsytan kan inte fortsätta att öka, i stället måste Sverige börja sköta sina redan befintliga reservat. Vill man öka med nya reservatsytor bör man ompröva andra reservatsytors möjlighet att i stället återgå till produktionsskog. Därmed sätter vi stopp för ökade skogsreservatsarealer.

Men även skötseln av befintliga reservat behöver ses över, kostnaderna och byråkratin runt skötsel av skogsreservaten måste minska och effektiviseras. Att staten övertar ansvaret för värdefulla skogsområden och sen missköter dem är inte acceptabelt.

Efter att en skötselplan har tagits fram för reservatet kan skötseln effektivt överlåtas till ett rationellt skogsbolag. Statliga Sveaskog skulle också kunna få ett uppdrag att ta hand om skötseln av våra skogsreservat.

Detta skulle då kunna innebära att vi helt tar bort tillsyn och skötseln av skogsreservaten från länsstyrelserna och lägger över skötseln på till exempel Sveaskog och tillsynen på till exempel Skogsstyrelsen. Det är ju mer rimligt och effektivt att de som dagligen jobbar med skogar också både sköter dem och utför tillsynen.

Sverige är i dag ett av de länder som har mest reservatsyta i EU. Sverige kan inte leva på reservat och skyddade skogar, vi måste i stället se över hur vi kan öka skogsproduktionen i Sverige. Äganderätten måste stärkas och skogarna ska räcka till virke, massa, uppvärmning och bränsle men också nya produkter som nu börjar framställas ur skogsråvara.

Sveriges riksdag måste nu sätta ner foten, skogsreservatsytan kan inte öka och skötseln av befintliga skogsreservat måste bli både kostnadseffektivare och mindre byråkratisk.

Skogsindustrier larmar om att vi kan få brist på skogsråvara i Sverige och det hämmar investeringsviljan. Detta måste vi ta på stort allvar och vi måste se till att säkra en hög skogsproduktion för att klara av landets intäkter, tillväxt och jobb, välfärd och den gröna omställningen.

Vi kan inte omvandla våra skogar till reservat och tro vi kan leva på denna museiverksamhet. Vi har redan tillräckligt med skyddade skogsytor, det är dags att Sverige sköter om dem i stället. 

Därför behöver Sverige genomföra dessa konkreta förslag: Tillsätt en ny äganderättsutredning omgående med uppdraget att kraftfullt stärka äganderätten. Stopp för ökade reservatsytor i Sverige. Om nya reservat ska bildas måste man ompröva motsvarande yta hos gamla reservatsytor för att totalytan inte ska öka. Rationalisera, effektivisera och avbyråkratisera skötseln och tillsynen av landets skogsreservat.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg och skogsägare