facebooktwittermail

Statliga måste leva upp till sina landsbygdslöften

Vi som kommun gör stora satsningar för såväl stad som landsbygd, men det krävs mer för att hela Sverige ska leva. Staten måste ta sin del av ansvaret, skriver företrädare för Värnamo kommun.

FOTO: MOSTPHOTOS/VÄRNAMO.SE/WERNAMATEN

Värnamo har två år i rad blivit utan statligt bidrag till bredbandsutbyggnad. Nu satsar kommunen 60 miljoner kronor på att bli först i landet med att erbjuda alla bredband via fiber senast 2020.

I fjol fick Värnamo utmärkelsen Årets kommun tack vare ett aktivt och långsiktigt arbete för balans mellan stad och land. Ett avgörande argument var tillgången till bredband via fiber.

Potentialen för boende i attraktiva landsbygdsmiljöer ökar drastiskt med tillgången till bredband. Det blir möjligt att arbeta och driva företag hemifrån. Bästa boendet och bästa jobbet, så får vi ett levande Sverige.

Om riksdag och regering menar allvar med att hela Sverige är viktigt, som förmedlas i den parlamentariska landsbygdsutredningen, så är det ett delat ansvar. Kommuner hela landet måste ta modiga beslut, den idéburna sektorns insatser behöver lyftas, men på några områden krävs att staten tar sin del av ansvaret.  

Fem satsningar behövs nu:

Högskolor och universitet ute i landet tilldelas allt färre utbildningsplatser. Den trenden behöver vändas. God tillgång till högre utbildning på nära håll är en framgångsfaktor för tillväxt inom näringsliv och offentlig sektor.

Ny stambana för höghastighetståg är en nödvändig satsning som förstorar arbetsmarknadsregioner, bidrar till ökat bostadsbyggande och skapar närhet till utbildningsplatser. Dagens infrastruktur med kapacitetsbrist och punktlighetsproblem begränsar utvecklingen i södra Sverige.

Bredband till alla är en jämlikhetsfråga som, tillsammans med en samordning av digitaliseringsarbetet nationellt, skapar förutsättningar för breda digitaliseringsreformer. Digital infrastruktur är en av grundpelarna för hur framtidens Sverige byggs.

Staten som arbetsgivare har ett ansvar för hela Sveriges utveckling. Det finns goda och fungerande argument för statlig närvaro i hela landet. Exempelvis skjuter Skatteverket på sitt beslut om att lägga ner lokalkontor, vilket är positivt och visar att man vill vara en del av en hållbar samhällsutveckling.

Förutsättningar för företagande. Värnamo har ett av landets mest exportintensiva näringsliv. Innovationskraft, kompetens och exportmognad är viktigt. Likaså att värna de areella näringarna, som med sina platsbundna resurser spelar en stor roll i omställningen till en fossilfri ekonomi.

Värnamo har en tydlig vision att växa. Då kan vi inte bara fokusera insatser till huvudorten. Värnamo har visat att en levande landsbygd är en framgångsfaktor. Vi önskar att den statliga inställningen i ett nationellt perspektiv blir densamma.

Hans-Göran Johansson (C), Kommunstyrelsens ordförande Värnamo

Ulf Svensson, kommunchef Värnamo

Stina Gof, strategisk utvecklingschef Värnamo