facebooktwittermail d

”Hur överklagar jag en detaljplan?”

undefined

ATL:s jurist Lisa Kylenfelt menar att det är en brant uppförsbacke för den som vill försöka att överklaga en detaljplan.
ATL:s jurist Lisa Kylenfelt menar att det är en brant uppförsbacke för den som vill försöka att överklaga en detaljplan. FOTO: MOSTPHOTOS/ATL

Hej Bene, man får tacka för en kort och koncis fråga! Har precis blivit avlöst av min man i den vab-period som hösten är för oss småbarnsföräldrar. Sitter med datorn på ett av få kaféer med wifi i mitt kvarter med några timmar till godo, nu kör vi!

En detaljplan är kommunens sätt att bestämma hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, och hur byggnaderna i kommunen ska se ut. En detaljplan är juridiskt bindande och talar om vad du och andra får och inte får göra inom det område som detaljplanen gäller för.

Processen för att anta en detaljplan kan vara lång, och förvirrar ibland även mig som kommer i kontakt med dessa planer titt som tätt. Det vanligaste sättet för att inleda ett beslut om detaljplan är att den som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett område ansöker till kommunen om planbesked, eller att kommunen på eget initiativ inleder planarbete. När kommunen har tagit fram ett planförslag får berörda fastighetsägare, myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter på förslaget i ett så kallat samråd. Sedan ställer kommunen ut förslaget för granskning, och när granskningstiden har gått ut fattar kommunen beslut om att anta detaljplanen. När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på sin anslagstavla.

Kommunens beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som beslutet berör, om det gått honom eller henne emot, till mark- och miljödomstolen. Man får dock endast överklaga om man har lämnat skriftliga synpunkter under detaljplaneprocessen till kommunen som de inte beaktat i planen. Ett överklagande av en detaljplan skiljer sig från överklagande av de flesta andra beslut. Vid klagan på andra beslut brukar domstolen överpröva om kommunen har gjort rätt, men i mål om överklagande av detaljplaner är domstolen istället begränsad till att pröva om kommunen gjort fel, närmare bestämt om beslutet strider mot lag. Detta innebär att överprövningen är begränsad. Normalt är det formella felaktigheter i detaljplaneprocessen som leder till upphävande. I de fallen är kommunen fri att fatta ett nytt beslut om detaljplanen när man rättat till det formella felet. I ett examensarbete vid KTH från 2016 där man undersökte alla antagandebeslut för detaljplaner i Stockholms läns kommuner under 2013 överklagades cirka 27 procent av detaljplanerna, och hela 95 procent av de överklagade planerna fastställdes utan ändring. Och i de få fall där detaljplanerna upphävdes kunde konstaterats att överklagandena hade mycket liten inverkan på detaljplanernas slutliga genomförande. När kommunen hade justerat bristerna som ursprungligen fällde planerna så beslutade man att anta detaljplanen på nytt och planerna kunde sedan genomföras. En detaljplan som kommunen vill få igenom är därför svår, men inte omöjlig, att stoppa.

Om du inte bara vill fördröja detaljplanen, utan stoppa den för gott, så måste du som regel bevisa att kommunen har fattat ett beslut som strider mot lag och att antagande av detaljplanen innebär en betydande olägenhet i form av störningar som buller, risk för hästallergi eller försämrad utsikt.

Jag håller tummarna Bene, även om statistiken talar emot dig.