facebooktwittermail d

Lovisa Nellevad: Starta arbetet med lönerevisionen i god tid

Lönefrågor är ofta svåra och väcker känslor. Som arbetsgivare är det viktigt att ha koll på kollektivavtal och börja i tid för kunna vara klar med förhandlingen när nya lönen ska betalas ut.

Hej, hur går lönerevision i företaget till? Med vänlig hälsning, Erik

Hej Erik,

Under våren kommer det årliga arbetet för dig som arbetsgivare att se över och höja dina medarbetares löner. Lönefrågor upplevs ofta som svåra och väcker känslor hos både arbetsgivare och arbetstagare.

Lönerevisionsarbetet bör starta upp i god tid innan den nya lönen ska betalas ut. När är då det? Datumet för lönerevisionen skiljer sig åt mellan olika kollektivavtal så du behöver kontrollera det kollektivavtal som gäller för dina medarbetare för att få rätt datum. Först ut är de företag som omfattas av Skogsavtalet med GS-facket.

Utöver att ange tidpunkten för lönerevisionen så anger kollektivavtalet även hur lönerevisionen ska gå till. Det styrs av vilken modell för lönesättning som gäller för det aktuella avtalet. I Gröna arbetsgivares centrala kollektivavtal förekommer i huvudsak två olika lönesystem: tarifflönesättning som är det vanligaste avlöningssättet för arbetare, och individuell lönesättning, som är vanligaste avlöningssättet för tjänstemän. Men det finns även på arbetarsidan under beteckningen ”alternativ lönemodell” i kollektivavtalen med Kommunal för exempelvis lantbruket.

För medarbetare med tarifflön får arbetsgivare information från Gröna arbetsgivare vad höjningen ska vara i krontal, så snart de nya kollektivavtalen är färdigförhandlade. Det gäller dock bara om företaget är medlem hos Gröna arbetsgivare. Om företaget har hängavtal direkt med fackförbundet får företaget i stället vända sig dit för att få information om de nya lönerna. Notera att även om en medarbetare idag har en högre lön än vad miniminivån i kollektivavtalet säger så ska de sedvanliga lönehöjningarna enligt kollektivavtalet följas. Samma sak gäller som huvudregel om medarbetaren har anställts under året eller redan fått en höjning vid ett tillfälle under året.

Om medarbetaren i stället omfattas av ett kollektivavtal med individuell lönesättning så finns inga fasta krontalsbelopp angivna i det centrala kollektivavtalet. I stället anges vanligen en procentsats för framräkning av en pott för hela gruppen som sedan fördelas på olika sätt på individerna, baserat bland annat på den anställdes prestation under föregående år. Beroende på avtal kan det finnas lägsta nivåer som måste beaktas. Systemet bygger vanligen på att företagen har lönesamtal med de anställda utifrån de löneprinciper som bör finnas inom företaget och som därmed ligger till grund för lönesättningen. Det kan också finnas inslag av förhandling och dialog med den fackliga organisationen, beroende på kollektivavtal.

Kontrollera, som sagt, det kollektivavtal som gäller för ditt företag, och informationen du får från arbetsgivarorganisationen när det nya kollektivavtalet är färdigförhandlat, för att säkerställa tidpunkter och tillvägagångssätt för lönerevisionen. Om ditt företag inte är bundet av kollektivavtal finns ingen kollektivavtalad eller lagreglerad skyldighet att genomföra en lönerevision. För att attrahera och bibehålla personal är det dock vanligt att även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal genomför årliga lönerevisioner, men har då inte stöd och struktur genom kollektivavtal att luta sig på för tidpunkter och nivåer. Det kan då i stället finnas regler om lönerevision i anställningsavtal eller personalhandbok.

Lovisa Nellevad

Jurist Gröna Arbetsgivare

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten