facebooktwittermail

Småföretag allt lönsammare

De svenska småföretagens lönsamhet var i fjol den högsta sedan 2012, enligt LRF Konsults Lönsamhetsbarometer.

Men det som bidrog till ökad lönsamhet innebär också den största risken.

Lönsamheten för landets småföretag har stadigt förbättrats sedan 2013 och är den högsta sedan 2012. Det visar LRF Konsults genomgång av intjäningen bland 2441 av landets närmare 40000 småföretag med mellan 0 och 15 anställda.

Lönsamheten låg i snitt på 18,5 %, mätt som resultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen. Lönsamheten var högst bland småföretagen i Södermanland och Gotland, närmare 23 procent, medan den var lägst i Stockholm.

Lägre kostnader

Skälet till den generellt sett förbättrade lönsamheten sägs vara lägre kostnader och särskilt lägre personalkostnader. Det inger visserligen en viss oro, menar LRF Konsult.

"... att personalkostnaderna sjunker i flera regioner, vilket kan vara ett tecken på att ägaren har avstått från att ta ut lön eller att man har svårt att rekrytera personal i vissa regioner," skriver LRF Konsult. Andra orosmoln är att antalet småföretag minskat med hela 10,7 procent mellan januari 2016 och januari 2017, säger LRF Konsult med hänvisning till uppgifter från Bolagsverket.

Svårt att expandera

Även förändrade 3:12-regler, som höjer skatten på utdelning, är ett annat orosmoln och vilket gör det svårare för småföretagen att expandera, säger LRF Konsult.

En annan förklaring till den höga lönsamheten i LRF Konsults undersökning är kanske också att skogs- och lantbruksföretag inte ingår i det statistiska underlaget.

LRF Konsults årliga Lantbruksbarometer, där endast lantbruksföretag ingår, är inte baserad på faktiska utfall utan på "upplevd lönsamhet" bland 1500 lantbrukare och i år svarade 42 procent att lönsamheten var "ganska eller mycket god". Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med året innan

Läs mer:

ATL TV Huggarbilen Chippertruck

Lots avtal sägs upp av Sveaskog