facebooktwittermail d

Slamstopp het fråga för politiker

I Norrköping ska politikerna ta ställning till om slam från reningsverk ska få spridas på åkermark. Frågan är het, eftersom slammet bland annat innehåller tungmetaller och läkemedelsrester.

- Vi känner att det här är ett område som behöver belysas mer, säger Madeleine Karlsson, miljö- och hälsoskyddschef i Norrköping, till Sveriges Radio Östergötland.

Miljömål krockar


Frågan om slamanvändning på åkermark är komplicerad. Två av de miljömål som riksdagen satt upp krockar med varandra eftersom minst 30 procent av all fosfor från avlopp ska återföras till åkermark senast 2015.

Samtidigt innebär målet om en giftfri miljö att utsläppen av metaller och andra skadliga ämnen ska minska.

- Vi som politiker måste sätta oss in i frågan och veta vad det är vi gör. Om vi ska fortsätta sprida slam så måste vi veta att det inte tillför ytterligare miljögifter i naturen, säger Eva Karlsson, miljöpartistisk ordförande i byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Norrköpings kommun planerar också att bjuda in företrädare för bland annat länsstyrelsen, miljödepartementet, Kemikalieinspektionen och LRF till ett informationsmöte för länets kommuner.ATL.nu