facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen synar vattendrag

Nästa vecka ska Skogsstyrelsen särskilt kontrollera vattendrag i skogen i Hallands län och Västra Götalandsregionen.

Skogsstyrelsen inventerar i nästa vecka avverkningar intill vattendrag i Hallands län och Västra Götalandsregionen. Inventeringarna görs genom fältbesök och med hjälp av helikopter. Syftet är att få en bild av hur hänsynen till vattenmiljöer fungerar i praktiken ute i skogen.

Resultatet av inventeringarna ska bland annat vara ett underlag för eventuella förelägganden om att de skador som uppstått måste återställas.

Det är just vid vattendrag som många körskador uppstår när skog avverkas eftersom bärigheten är sämre på dessa marker. Vid vattendrag riskerar markskador att orsaka läckage av slam, näring och tungmetaller ut i vattnet som i sin tur kan ge skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

Vid en avverkning är det markägarens ansvar att förhindra att allvarliga körskador uppstår.