facebooktwittermail d

Skogsstyrelsen ska kolla kulturmiljöer

Kulturmiljöer, biotoper och skyddszoner är områden där Skogsstyrelsen prioriterar sin tillsyn i år.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

De nya metoderna för virkesmätning, återväxtåtgärder men också kontroll av kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner mot vattendrag är några exempel på områden där Skogsstyrelsen prioriterar att göra tillsyn under 2018. Tidigare års fältbesök visar att det finns ett behov av kontroller för att säkerställa att lagstiftningen följs.

Minst 1 150 fältbesök

Den plan för tillsyn som Skogsstyrelsen har för 2018 slår fast att det ska göras minst 1 150 fältbesök för att kontrollera de återväxtåtgärder som görs efter en avverkning. Minst 1 900 biotopskyddsområden ska besökas för att bland annat kontrollera att åtgärderna i skogen inte lett till några skador på miljön.

I vissa fall krävs det att skogsägaren lämnar in anmälan om samråd till Skogsstyrelsen inför en åtgärd. Totalt kommer 250 protokoll från sådana samråd att följas upp, främst i samband med områden som har stor betydelse för djur och växter men också anläggande av vägar och dikesrensningar.

Här finns behov av tillsyn

När det gäller virkesmätning används just nu ny teknik och nya mätmetoder och här finns behov av tillsyn. Mätning av skogsbränsle kommer också att omfattas av tillsynen.

Vidare ska Skogsstyrelsen göra tillsyn enligt timmerförordningen för att kontrollera att importerade trävaror kommer från träd som avverkats lagligt.

ATL INSIKT: Fler kvinnor ger sig in i skogsbranschen

LÄS OCKSÅ: Stor frustration över nyckelbiotoper

LÄS OCKSÅ: Lång väntan på pengar för nyckelbiotop