facebooktwittermail

Skogsstyrelsen: "Bristande planering i skogen"

Bristande planering är den främsta orsaken till att avverkning av skog som saknar naturvärden inte har uppnått målet. Det framgår av Skogsstyrelsens årsredovisning för 2010.

- Det finns ofta tillräcklig virkesvolym kvar efter avverkning. Däremot har exempelvis trädgrupper lämnats kvar som saknar naturvärden, medan de höga naturvärdena är delvis eller helt avverkade, skriver Skogsstyrelsen.

Enligt skogsvårdslagen ska skogen skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Målet var att andelen föryngringsavverkningar med bristfällig miljöhänsyn skulle halveras till år 2010, men det har inte gått att uppnå. För att nå dit krävs ytterligare insatser, konstaterar Skogsstyrelsen.ATL.nu