facebooktwittermail

Skogsskyddet granskas

Både formellt skydd och frivilliga avsättningar ska granskas när Riksrevisionen ser över det långsiktiga skyddet av skog.

[stor]
[stor] FOTO: ULF ARONSSON

Sverige har 16 miljökvalitetsmål varav Levande Skogar är ett. Dessutom finns de så kallade etappmålen som ska bidra till miljömålens uppfyllelse, där etappmålet för områdesskydd av skog utgör en viktig del.

Men Naturvårdsverket bedömer att miljömålen för skyddet av våra skogar inte nås till år 2020.

"De senaste bedömningarna tyder på att Sverige kommer att få svårt att nå målen när det gäller skyddet av skog. Riksrevisionen kommer därför att granska om statens arbete med att långsiktigt skydda värdefull skog bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt", säger riksrevisor Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Frivilliga avsättningar

Granskningen ska omfatta både det formella skyddet och de frivilliga avsättningarna eftersom bägge förväntas bidra till att miljömålen nås. Enligt etappmålet för Levande Skogar ska de frivilliga avsättningarna mellan 2010 och 2020 öka med 200 000 hektar till totalt 1 450 000 hektar.

– Riksrevisionen granskar ju statens insatser, det är vårt uppdrag, vi granskar inte skogsägarna. Men staten har slagit fast målen för de frivilliga avsättningarna och då måste de också kunna följa upp om målen nås, säger Linda Sahlén-Östman, projektledare för granskningen.

Miljömål

Men hur stora kunskaper staten har om de frivilliga avsättningarna är oklart. Bara för en månad sen aviserade Skogsstyrelsen att de under det kommande året ska samla in information om de frivilliga avsättningarna genom en enkätundersökning. Syftet är att ta redan på hur stor areal som skogsägarna avsatt frivilligt samt att visa hur väl de bidrar till miljömålet Levande Skogar.

– Vi har haft inledande konversationer med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, och känner till den undersökningen, säger Linda Sahlén-Östman, som i övrigt inte vill kommentera frågan innan Riksrevisionens granskning är klar, vilket väntas bli i juni nästa år.

LÄS MER: Frivilliga avsättningar ska kartläggas

LÄS OCKSÅ: Här är nya strategin för skogsskydd

PREMIUM: Artskyddsförordningen stoppar fler avverkningar