facebooktwittermail d

”Skogspropositionen stärker inte skogsägarnas ställning”

Miljöpartiets och regeringens förslag försvagar skogsägarna. Förhoppningsvis kommer oppositionen med riktiga förslag för att stärka skogsägarnas ställning, skriver jägmästaren Sverker Liden.

”Miljöpartiets och regeringens förslag försvagar skogsägarna”, skriver Sverker Liden. FOTO: ROGER TILLBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

När man granskar en proposition gör man klokt i att börja med att granska propositionens förslag till riksdagsbeslut. I skogspropositionen finns inga förslag till beslut som innebär att riksdagen kan stärka skogsägarens ställning.

1. Det finns inget förslag som inskränker statsbyråkratins rätt att socialisera skogsägarens mark eller rättigheter. Regeringen redovisar inte hur mycket mark som skyddas och inget tak för arealen skyddad mark.

Skogsutredningen föreslog att man skulle precisera när det var möjligt att socialisera men det vägrar regeringen och Centerpartiet uttryckligen att göra i propositionen. Det skrivs överallt att skogsägaren frivilligt bör gå med på socialisering men möjligheten att tvångssocialisera tas inte bort. Därför framstår ”frivilligheten” som ett ”erbjudande skogsägaren inte kan tacka nej till”.

2. I propositionen reds inte ut när skogsägaren har rätt till ersättning för intrånget. Processerna om det kan fortsätta.

3. Inventering och registrering av nyckelbiotoper avslutas men i propositionen föreslås att gjorda registreringar blir kvar. Vad gäller för dem? Är de att betrakta som förvaltningsbeslut? Gäller Skogsstyrelsens bestämmelser fortfarande? Ska riksdagen i efterhand godkänna beslut som tillkommit utan författningsmässigt stöd utan att berörda skogsägare får komma till tals?

4. I propositionen föreslås att statsbyråkratin ska få starta ett nytt massivt övervakningssystem över skogen och att resultaten skall vara offentliga. Riksdagen bör besluta att regeringen skall återkomma med förslag och att riksdagen därefter ska besluta om utformningen så att nya övergrepp på skogsägarna stoppas alternativt avslå förslaget.

5. I propositionen konstateras att Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas älgförvaltning leder till omfattande skadegörelse men ingen ändring föreslås när det gäller skogsägarens skyldighet att på egen bekostnad rätta till skadorna. Det strider mot grundlagen. I Finland måste staten ersätta skogsägarna. Regeringen vägrar dessutom att ingripa och tillse att Naturvårdsverket efterlever gällande riksdagsbeslut.

Lägg till detta att EU-kommissionen har för avsikt att öka allmänhetens rätt att ha synpunkter på hur skogen ska brukas. Förmodligen är detta ett av motiven för det nya övervakningssystemet även om man i propositionen säger att motivet är att hjälpa skogsägarna. Det är ytterligare ett motiv för att riksdagen bör besluta om inventerings- och övervakningssystemet eller helt avslå förslaget.

Miljöpartiets och regeringens förslag försvagar skogsägarna. Förhoppningsvis kommer oppositionen med riktiga förslag för att stärka skogsägarnas ställning. Då bör Centerpartiet kunna ansluta sig till de förslagen med hänvisning till uppgörelsen om stöd till statsministerkandidaten.

Sverker Liden
Jägmästare och skogsägare